....

Din expert i jämställdhet och likabehandlingsfrågor

I vårt team finns kunskap om hur jämställdhet, inkludering, likabehandling och mångfald kan främjas i stora som små organisationer, både internt och externt.
 Vår breda kunskap grundar sig på akademisk forskning och erfarenheter av praktiskt arbete med dessa frågor sedan 2008. Vi tror på, och vi stöder den kraft som nya insikter kan ge i ett förändrings- och utvecklingsarbete. Därför vill vi erbjuda våra kunder nya perspektiv genom stöd av jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

..

 Sinun tasa-arvo- ja moninaisuusasiantuntijasi

Tiimistämme löytyy osaamista tasa-arvon ja moninaisuuden edistämiseen niin isojen kuin pienten toimijoiden kanssa. Laaja asiantuntemuksemme perustuu akateemiseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen 2008 lähtien. Uskomme oivalluksen voimaan muutos- ja kehittämistyössä, siksi haluamme tarjota asiakkaillemme uusia näkökulmia tasa-arvo- ja moninaisuustyön tueksi.

 .. 

Equality Experts

Our team features equality experts who are comfortable working with both big and small clients. Our knowledge is based on a strong combination of academic research and practical experience since 2008. We approach organisational growth and development through the power of discovery. We offer our clients new perspectives that allow them to harness equality as a transforming resource in their work.

..

 Ihre Gleichberechtigungsexpert

Unser Team besteht aus Expertinnen für Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung, dass mit großen und kleineren Organisationen zusammenarbeitet. Unsere manigfaltigen Kenntnisse in diesem Bereich basieren auf akademischer Forschung und vielfältigen praktischen Erfahrungen seit 2008. Wir unterstützen und glauben an die Kraft, die aus neuen Entwicklungen geboren wird. Wir möchten unseren Kunden und Kundinnen neue Perspektiven eröffnen, bei denen Diversität zu positiver Veränderung führen kann.

....

 

....Foto Kerttu Penttilä..Valokuva Kerttu Penttilä..Photo Kerttu Penttilä..Foto Kerttu Penttilä.... Kerttu Penttilä

band2.png

....

Ledarskap och organisationsutveckling

Integration av jämställdhet och mångfald kräver att alla är delaktiga i arbetet, även högsta ledningen. Vi utbildar och stöder förändringsaktörer, ledningsgrupper, chefer eller arbetsgrupper med inspirationsföreläsningar, utbildningar och analyser. Vi delar också med oss av verktyg för att leda ett konkret och långsiktigt förändringsarbete i organisationen.

..

Johtaminen ja organisaation kehittäminen

Organisaation ilmapiirin ja toimintakulttuurin luovat siellä työskentelevät ja toimivat ihmiset. Tasa-arvon ja moninaisuuden sisällyttäminen aidosti osaksi kehittämistyötä edellyttää kaikkien osallistumista. Koulutamme ja tuemme organisaatioiden vastuuhenkilöitä, henkilöstöryhmiä, johtajia ja työryhmiä antamalla työkaluja konkreettiseen kehittämiseen ja pysyvään muutokseen.

..

Leadership and Organisational Development 

The work environment of an organisation is the space created and maintained by the various actors that operate in it. To establish equality as a foundation for that environment, the commitment of all actors is required. We train and support an organisation on all of its levels from leadership to human resources and employees, by introducing tools for concrete and lasting change. 

..
 

Leadership and Organisational Development 

The work environment of an organisation is space created and maintained by the various actors that operate in it. To establish equality as a foundation for that environment, the commitment of all actors is required. We train and support an organisation on all of its levels from leadership to human resources and employees, by introducing tools for concrete and lasting change.

....

 

....

Tjänster, produkter & synlighet

En mångfald av kunder kräver tjänster och produkter som besvarar denna mångfald. Din tjänst, produkt eller synlighet utåt kan ta denna mångfald i beaktan i varierande utsträckning. Vi stöder organisationer att ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv kritiskt granska tillgängligheten för sina tjänster eller produkter. Vi kan granska tillgängligheten för er målgrupp och den externa kommunikationen, samt tillsammans reflektera över hur ni bäst kan nå er målgrupp.

..

Palvelut, tuotteet & näkyvyys

Moninaisuus on arkipäivää kaikkialla, eettisyys ja reiluus ovat tekijöitä, joiden perusteella ihmiset valitsevat palveluita. Palvelut, tuotteet tai näkyvyys voivat olla enemmän ja vähemmän tasa-arvoa ja moninaisuutta huomioivia. Tuemme organisaatiotanne tuomaan tasa-arvo- ja moninaisuusnäkökulman myös osaksi toimintaanne. Teemme kriittisen tarkastelun kohderyhmänne saavutettavuudesta, viestinnästänne ja mietimme, miten voitte parhaiten tavoittaa haluamanne kohderyhmän.

..

Services, products & visibility

Fairness and high ethical standards increasingly define the products chosen by both organisations and individuals. Services, products, and visibility increasingly take into account and reflect equality and diversity. With our support, you can make equality and diversity key principles in your organisation. We provide a critical analysis of the accessibility of your target group and help you reach them most efficiently.

..
 

Services, products & visibility

Fairness and high ethical standards increasingly define the products chosen by both organisations and individuals. Services, products, and visibility increasingly take into account, and reflect, equality and diversity. With our support, you can make equality and diversity key principles in your organisation. We provide a critical analysis of the accessibility of your target group and help you reach them most efficiently.

....

....

Organisationskultur

En organisationskultur kan fungera både inkluderande och exkluderande för sina anställda. En inkluderande organisation ger förutsättningar för människor att utvecklas och förverkliga sig själva. Vi stöder er i att utveckla och sammanföra företagets och personalens mål till att bli en förändringskraft, där det finns bra förutsättningar för att skapa nya och inkluderande normer och strukturer.

..

Toimintakulttuuri

Organisaationne toimintakulttuuri sekä tukee että estää siellä toimivien ihmisten mahdollisuuksia. Moninaisuuden huomioiva toimintakulttuuri luo ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja tuntea arvostusta omana itsenään. Tuemme ja koulutamme sellaisen toimintakulttuurin rakentamisessa, jossa organisaation ja siellä työskentelevien ihmisten tavoitteet tukevat yhdessä kehittymistä.

..

Organisational Culture 

Your organisational culture has the possibility to support the actors that operate in it, but it can also act as a barrier to advancement for them.  In order for an organisation to create equal possibilities to excel for all employees, the organisational culture needs to account for diversity. We support and train your organisation to create and maintain a culture that supports the goals and development of both the organisation and the actors that operate in it.
..

Organisational Culture 

Your organisational culture has the possibility to support the actors that operate in it, but it can also act as a barrier to advancement for them.  In order for an organisation to create equal possibilities to excel for all the actors that operate in it, the organisational culture needs to account for diversity. We support and train your organisation to create and maintain an organisational culture that supports the goals and development of both the organisation, and the actors that operate in it.
....

 

....

Analyser, event och material

Ett förändringsarbete kräver att vi känner till ert nuläge. Vi stöder er att undersöka på vilket sätt inkludering, jämställdhet eller jämlikhet redan är en del av organisationens dagliga arbete genom enkäter eller intervjuer med både organisationens ledning och medarbetare.

Arbetet ni tänker påbörja, eller har drivit under längre tid, ska självklart uppmärksammas. Vi har en lång erfarenhet av att arrangera evenemang och olika typer av seminarium. Vi stödjer er med allt från att sätta ihop ett intressant program, expertpaneler eller leta fram aktuella forskare. Vi kan även fungera som keynote-talare, konferencier eller moderator för paneldiskussioner.

Vi stöder er att utveckla metodmaterial, checklistor, artiklar samt annat textbaserad stöd till förändringsarbetet. 

..

Analyysejä, tapahtumia ja materiaaleja

Muutostyö vaatii, että tunnemme nykyhetken; sekä johdon että työntekijöiden kanssa tehtäviin tutkimuksiin ja haastatteluihin pohjaavat analyysit auttavat teitä selvittämään, miten inklusiivisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jo osa organisaationne arkea.

Aikaisemmin tehdyn työn tehokas huomioiminen on tärkeä osa työtapaamme sekä uusissa projekteissa että pidemmällä aikavälillä tehtävässä työssä. Meillä on pitkä kokemus tapahtumien ja erilaisten seminaarien järjestämisestä. Voimme tarjota tukea esim. koostamalla asiaan pureutuvia ohjelmia ja asiantuntijapaneeleja, etsimällä ajankohtaista tutkimusta ja tutkijoita tai toimimalla keynote-puhujina, juontajina tai paneelikeskustelun moderaattoreina.

Autamme teitä myös kehittämään räätälöityjä menetelmämateriaaleja, tarkistuslistoja, artikkeleita ja muita tekstimuotoisia työkaluja muutostyön tueksi.

..

Analyses, events and materials

A work for change requires an understanding of your current situation. We support your investigation in how inclusion and equality already is a part of your organisation and the daily tasks. The analysis is made through questionnaires or interviews, on both a managerial and employee level.

The work you intend to begin, or have been running for a longer period will also be noticed. We have a long experience of arranging various types of events and seminars. We support you with everything from xx an interesting program, panels or look for up-to-date researchers. We also act as keynote speakers or hosts for panel discussions.

We support you in developing material, checklists, articles and other text-based support to help you in your work for change.

..

Analyses, events and materials

English translation coming soon!

....

 
band2.png
 

In collaboration with Metaphora Consultancy

 

Projekt..Hankkeet..Projects..Projects

Vem é man? Maskulinitet i skolan (2018–2020).. Kuka on mies – Maskuliinisuustyö koulutusympäristössä (2018–2020).. Vem é man? Maskulinitet i skolan (2018–2020).. Vem é man? Maskulinitet i skolan (2018–2020)

Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan (2018–2021).. Rakennetaan uutta! Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin (2018–2021).. Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan (2018–2021).. Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan (2018–2021

 
band2.png
 
Jämlikhetsresan – ett stöd för det strategiska utvecklingsarbetet i organisationen. Ett unikt verktyg för kvalitetsanalyser i den egna organisationen.

....

Jämlikhetsresan

Ett jämställdhetsintegreringsverktyg för det strategiska utvecklingsarbetet i organisationen. Ett unikt verktyg för kvalitetsanalyser.

..

Tasa-arvomatka

Valtavirtaistamistyökalu, joka tukee organisaation strategista kehittämistä. Ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa tiukka sisältö yhdistyy hauskaan toteutukseen.

..

Equality Journey

Equality journey is a (gender) mainstreaming tool that supports the strategic development of your organisation. 

..

Gleichberechtiguns-reise

Gleichberechtigungsresie ist eine (Gender) Mainstreaming Werkzeug, die unterstütz die Strategichen Entwicklung von Eure Organisation.

....

[german]

....

Ekvalita i utbildningsmiljöer

Ekvalitas utbildningsteam arbetar med ett normmedvetet perspektiv för att fördjupa kunskap om hur jämställdhet och mångfald kan förstås och blir en del av vardagen i utbildningsmiljön. Utbildningsteamet arbetar med allt från småbarnsfostran till högskola och fria utbildningen, med målgrupper från barn, unga och studerande till föräldrar och utbildningspersonal överlag.

..

Ekvalita koulutus-ympäristössä

Ekvalitan koulutustiimi käyttää työssään normitietoista lähestymistapaa  syventääkseen tietoa siitä, kuinka tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus voidaan ymmärtää ja yhdistää osaksi arkipäivää. Koulutustiimi työskentelee alakoulusta korkeakouluihin: niin lasten, nuorten, opettajien kuin vanhempien kanssa.

..

Ekvalita in education environment

Ekvalita’s team of education uses a norm conscious approach to further knowledge on how equality can be understood and integrated in everyday environments. Our education team works with educational environment from pre-school to university, with children, youth, students, teachers, and parents.

We apologise for not having more information about our work in English. 

If you want to know more about our work do not hesitate to contact us.

..

Ekvalita und Ausbildung

Die Ausbildung Team von Ekvalita benutz Norm Bewusste herangehen um Kenntnissen wie Gleichberechtigung kann verstanden werden und integriert in die Alltag Umfeld. Unsere Ausbildung Team arbeiten mit Ausbildung Einheiten von Grundschule nach Universität, mit Kinder, Junge, Studenten, Lehrer und Eltern.

....

....

Urat.fi

En kunskapsbank under utveckling för att stöda organisationer att bidra till mer jämställda karriärer. (bara på finska)

..

Urat.fi

Sivusto, jonne kokoamme tietoa ja vinkkejä tasa-arvoisemman työelämän kehittämiseen.

..

Urat.fi

A platform where we gather information and advice on how to build work environments through equality. Only in Finnish. 

..

Urat.fi

Eine Platform wo wir sammeln Informationen und Ratschläge um wie Arbeitsplätzen kann mehr Inkludiert gebaut werden. Nur auf Finnisch.  

....