....

Tidigare uppdrag

Ekvalita arbetar med alla som behöver en uppfräschning, input eller ordentlig omskakning i frågor som berör jämställdhet, inkludering och likabehandling. Eftersom varje organisation är sin egen, formar vi vårt stöd utgående från ert utgångsläge och era behov just nu. Nedan hittas några exempel på större projekt och produkter som vi utvecklat. 

Vår tydligaste produkt är Jämlikhetsresan som stöder er att analysera jämställdhetsläget i specifika delar av er organisation.

..

Aikaisemmat tehtävät

Ekvalita työskentelee kaikkien kanssa, jotka tarvitsevat kertausta, uusia ideoita tai perusteellisen tehokurssin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista. Koska jokainen organisaatio on omanlaisensa, laadimme tukemme teidän lähtökohdistanne ja tarpeittenne mukaan. Alla on esitelty joitain aikaisempia projektejamme.

Tärkeimpiin tuotteisiimme kuuluu Tasa-arvomatka, joka on suunniteltu tukemaan organisaation eri osien tasa-arvokartoitusta.

..

Previous work

Ekvalita works with everyone looking for new insight, a refresher, or a thorough crash course in questions regarding equality, inclusivity and equal treatment. Since every organization is unique, we shape our approach based on your situation and your current needs. Some examples of our previous bigger work processes and developed tools are listed below.

Our main product is the Equality Journey, which is designed to help you with equality mapping in your organisation. The tool can also be found in a Spanish version.

..

Previous work

Ekvalita works with everyone looking for new insight, a refresher, or a thorough crash course in questions regarding equality, inclusivity and equal treatment. Since every organization is unique, we shape our approach based on your situation and your current needs. Some examples of our previous bigger work processes and developed toolswork are listed below.

Our main product is the Equality Journey, which is designed to help you with equality mapping in your organisation. The tool can also be found in a Spanish version.
....

 
band2.png
 
 
Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle

....

Nolltolerans mot sexuella trakasserier

"Nolltolerans mot sexuella trakasserier”-kunskapspaketet utgör en av de åtta handböcker som FIBS ry publicerat om ansvarsfull företagsamhet under 2017-2018. FIBS kontaktade Ekvalita och bad oss vara med och skriva kunskapspaketet, som ger tydliga och konkreta riktlinjer för hur man kan bekämpa och motarbeta trakasserier samt hur en anställd kan agera ifall hen upplever sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Kunskapspaketet är framför allt riktat till arbetsgivare och lanserades på ett morgonseminarium riktat till föreningens medlemmar. I samband med marknadsföringen av seminariet publicerades även ett blogginlägg om temat.

Kunskapspaketet går att ladda ner kostnadsfritt från FIBS hemsida både på svenska och finska.

..

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle

”Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle”-tietopaketti on yksi FIBSin vuosina 2017-2018 järjestämän kahdeksan ratkaisupajan yhteydessä julkaistavista vastuullisen yritystoiminnan oppaista. FIBS pyysi meitä mukaan kirjoittamaan oppaan, joka tarjoaa selkeitä ja konkreettisia toimintaohjeita niin työnantajille kuin työntekijöillekin: miten työantajan tulee toimia häirinnän torjumiseksi ja häirintään puuttumiseksi ja mitä työntekijä voi sanoa ja tehdä jos kokee seksuaalista häirintää. Tietopaketti lanseerattiin yhdistyksen jäsenille osoitetun seminaarin yhteydessä. Seminaarin markkinoinnin yhteydessä julkaistiin myös blogikirjoitus aiheesta.

Tietopaketin voi ladata käyttöönsä maksutta FIBSin kotisivuilta sekä suomen- että ruotsinkielisenä versiona.

..

Zero tolerance for sexual harassment

The “Zero Tolerance for Sexual Harassment” manual is one of the informational packages that has been published as the result of the eight workshops on corporate responsibility organized by FIBS in 2017-2018. We collaborated with FIBS to produce this manual that offers clear and concrete instructions and procedures for both employees and employers on how to combat and disrupt sexual harassment at the work place. The manual provides examples of what employees can say and do to intervene in cases of sexual harassment. The manual was launched at a seminar held for members of FIBS. In conjunction with the seminar, FIBS also published a blog post on the topic of sexual harassment.

Both Finnish and Swedish versions of the information manual can be downloaded for free on the FIBS website. 

..

Zero tolerance for sexual harassment

The “Zero Tolerance for Sexual Harassment” manual is one of the informational packages that has been published as the result of the eight workshops on corporate responsibility organized by FIBS in 2017-2018. We collaborated with FIBS to produce this manual that offers clear and concrete instructions and procedures for both employees and employers on how to combat and disrupt sexual harassment at the work place. The manual provides examples of what employees can say and do to intervene in cases of sexual harassment. The manual was launched at a seminar held for members of FIBS. In conjunction with the seminar, FIBS also published a blog post on the topic of sexual harassment.

Both Finnish and Swedish versions of the information manual can be downloaded for free on the FIBS website. 

....

 
 
so17iwm7i3o-breather.jpg

....

Härskarteknikerna – Känn igen dem och agera!

Vår kund var en stor intresseorganisation som önskade stärka sina anställda att klara tuffa förhandlingar och bättre känna igen olika typer av osakliga argument och påhopp. Vi organiserade en heldagsworkshop för 20 personer där vardagsnära metoder och verktyg stod i fokus. På programmet stod härskartekniker, hands-on metoder, rollspel och kritisk granskning av den egna vardagsmiljön. 

"Utmärkt innehåll som gav mycket att tänka på"
"Ett bra paket, jag fick kunnande att agera annorlunda i fortsättningen"

..

Vallan temput – tunnista ne ja toimi!

Asiakkaanamme oli suuri etujärjestö, joka halusi voimauttaa työntekijöitään, jotta heillä olisi työkalut rankkoihin neuvotteuluihin ja jotta he paremmin tunnistaisivat sopimattomat väitteet ja solvaukset. Järjestimme päivän mittaisen työpajan 20 hengelle, jossa arjenläheiset menetelmät ja työkalut olivat keskipisteessä. Ohjelma sisälsi vallan temput, hands on-menetelmiä, roolipelejä ja oman arkiympäristön kriittistä tutkintaa ja tulkintaa.

"Erinomaiset aihesisällöt, jotka antoivat paljon ajattelemisen aihetta"
"Hyvä paketti, sai osaamista toimia toisin jatkossa"

..

Master suppression techniques – recognise them and act!

Our client was a large interest group that wished to prepare its members for a difficult negotiation. The goal was to provide their employees with the means to recognise and counter social manipulation and outright insults. We organised a one-day workshop for 20 people, focusing on practical methods and tools for everyday situations. The itinerary included an introduction to master suppression techniques, hands-on methods, roleplay exercises and critical examination of the participants’ own everyday surroundings.

“Great content that left you with a lot to think about”
“A good package, it gave you competence to act differently in the future”

..

Master suppression techniques – recognise them and act!

Our client was a large interest group that wished to prepare its members for a difficult negotiation. The goal was to provide their employees with the means to recognise and counter social manipulation and outright insults. We organised a one-day workshop for 20 people, focusing on practical methods and tools for everyday situations. The itinerary included an introduction to master suppression techniques, hands-on methods, roleplay exercises and critical examination of the participants’ own everyday surroundings.

“Great content that left you with a lot to think about”
“A good package, it gave you competence to act differently in the future”

....

 
eloise-ambursley-355869.jpg

introduktion till normmedvetenhet.. johdanto normitietoisuuden merkityksiin.. introduction to norm consciousness.. introduction to norm consciousness  

....
Introduktion till normmedvetenhet bestod av en workshopsserie där vi piloterade hur detta specifika start up företag kunde arbeta med normer i organisationen. Under tre träffar fördjupade sig deltagarna i normmedvetet arbete samt i att skapa förståelse för hur organisationen kan fortsätta arbeta aktivt med dessa frågor. Målet var att skapa kunskap om olika begränsade och uteslutande normer i organisationen, hur de skapas, hur vi och andra upprätthåller och återskapar dem samt metoder för att förändra dem. Serien syftade till att stöda påbörjades av ett mer långsiktigt arbete för att stöda deltagande, jämställdhet och likabehandling på företaget.

..
Johdanto normitietoisuuden merkityksiin koostuu työpajasarja normeista joka pyrkisi pilotoimaan sitä miten yhden start-up yritys voisi työskennellä työntekijöidensä kanssa normien kanssa organisaatiossa. Kolmen tapaamisen aikana osallistujat perehtyivät normitietoiseen työhön, ja loivat käsitystä siitä miten organisation voisi jatkaa työskentelyä näiden kysymysten parissa. Tavoitteet olivat luoda tietoisuutta erilaisista rajoittavista ja poissulkevista normeista firmassa, miten ne syntyvät, miten me itse ja muut ylläpidämme ja toistamme niitä, ja metodeja normien murtamiseen. Sarjat pyrkivät tukemaan pitkäjänteisemmän työn käynnistämistä jonka avulla organisation osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tuetaan. 

..

Introduction to norm consciousness consisted of a serie of workshops to investigate how this specific start-up company could work with norms in their organisation. The aim during these three workshop sessions was to create knowledge about limiting and excluding norms in the organisation, how they are constructed,  re-constructed and methods to change the norms. The participants were deepening their understanding in norm consoiusness and awareness about how the company could continue to work actively with these questions. The serie of workshops was to support a more long term work in order to support participation, gender equality and diversity issues in the organisation.
..
Introduction to norm consciousness consisted of a serie of workshops to investigate how this specific start-up company could work with norms in their organisation. The aim during these three workshop sessions was to create knowledge about limiting and excluding norms in the organisation, how they are constructed, re-constructed and methods to change the norms. The participants were deepening their understanding in norm consoiusness and awareness about how the company could continue to work actively with these questions. The serie of workshops was to support a more long term work in order to support participation, gender equality and diversity issues in the organisation.

....

 
k8ihtzoikq4-fre-sonneveld.jpg

Female career Group

....Ett stort internationellt mansdominerat industriföretag önskade få stöd i utvecklande av sitt nya program Female Career Group som hade som syfte att internt rekrytera fler kvinnor till toppen. 
Tillsammans med vår samarbetsparter Equalate utvecklande vi en interaktiv fortbildningshelhet med stark grund i forskning om ledarskap och kvinnor samt starka coachingelement för deltagarnas egna utveckling. Deltagarna fick möjlighet att granska begränsande och könade strukturer i organisationen, stärka sig själva i sitt ledarskap samt lyfta konkreta förändringsförslag som kommunicerades direkt med högsta ledningen. 

"Mer trovärdighet med en utbildare som varit i branschen länge, och som berättar seriösa och faktabaserade historier och statistik"
"Koppling till universitet och näringsliv"
"Föreläsarna fick deltagarna att öppna sig och dela med sig sina personliga resor"

..

Suuri kansainvälinen miesvaltainen teollisuusyhtiö toivoi saavansa tukea uuden Female Career Group -ohjelmansa kehittämiseen. Ohjelman tarkoitus oli parantaa naisten edustusta johtoasemissa sisäisen rekrytoinnin kautta.
Laadimme yhteistyökumppanimme Equalaten kanssa interaktiivisen täydennyskoulutuskokonaisuuden, joka perustui tutkittuun tietoon naisjohtajuudesta ja joka tuki osallistujien henkilökohtaista kehitystä tehokkaalla valmennusosuudella. Valmennuksessa osallistujat saivat tilaisuuden vahvistaa omaa johtajuuttaan, tutkia organisaationsa rajoittavia ja sukupuolittuneita rakenteita sekä esittää konkreettisia muutosehdotuksia, jotka välitettiin edelleen yhtiön korkeimmalle johdolle.

"Uskottavuutta lisäsi se, että kouluttaja on ollut alalla kauan ja kertoo totuudenmukaisia tarinoita ja tilastoja"
"Yhteys yliopistoon ja elinkeinoelämään"
"Luennoitsijat saivat osallistujat avautumaan ja jakamaan omat henkilökohtaiset kokemuksensa"

..

A large international male-dominated industrial company contacted us for support in developing their new Female Career Group program. The program was designed to increase the number of women in high positions through internal recruitment.
With our colleagues at Equalate we designed an interactive additional training package based on solid research on female leadership. The personal development of the participants was further supported by a robust coaching segment. The participants had the opportunity to strengthen their own leadership strategies, to review restrictive and gendered structures in their organisation and to suggest concrete improvements, which were then relayed directly to senior management.

“Credibility was improved by the coach having worked in the field so long, and by genuine and accurate stories and statistics"
"Connection to university and business life"
"The coaches got the participants to open up and share their own personal journeys”

..
A large international male-dominated industrial company contacted us for support in developing their new Female Career Group program. The program was designed to increase the number of women in high positions through internal recruitment.
With our colleagues at Equalate we designed an interactive additional training package based on solid research on female leadership. The personal development of the participants was further supported by a robust coaching segment. The participants had the opportunity to strengthen their own leadership strategies, to review restrictive and gendered structures in their organisation and to suggest concrete improvements, which were then relayed directly to senior management.

“Credibility was improved by the coach having worked in the field so long, and by genuine and accurate stories and statistics"
"Connection to university and business life"
"The coaches got the participants to open up and share their own personal journeys”

....

 
tasan_yhdessä

Hur Garanterar vi ett jämställdhets- och likabehandlingsperspeltiv i ESF-projekt?..Miten turvaamme tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulman ESR-hankkeissa?.. How do we safeguard equality in ESF-projects?..How do we safeguard equality in ESF-projects?  

....Sokra, fungerar under Institutet för välfärd och hälsa, och koordinerar Europeiska socialfondens (ESF) projekt inom verksamhetslinje 5, som ska främja social delaktighet och förhindra fattigdom. En grupp bestående av de nationella och de regionala koordinerare för Sokra, vände sig till Ekvalita för en  kunskapshöjning i jämställdhet och likabehandlingsfrågor för att kunna stöda de 200 projekt de koordinerar. Under ett halvt år arbetade vi tillsammans med gruppen som bestod av både forskare och experter inom det sociala området. Efter att vi utbildat gruppen i jämställdhet och likabehandling arbetade vi tillsammans fram ett arbetsverktyg, Tasan-yhdessä (finns enbart på finska), med syfte att stöda deras koordinerande ESF-projekt att ta jämställdhet och likabehandling i beaktande under planering, förverkligande och i utvärderingsskedet. Tasan-yhdessä baserar sig på det av EU framtagna verktyget Standard som ska kvalitetssäkra jämställdhet inom ESF-projekt. Vi avslutade projektet med att skapa en utbildning med presentationer av Tasan-yhdessä verktyget samt utbilda en av gruppens medlemmar för deras interna utbildningar. Vi avslutade året med att tillsammans med gruppen och ett av Somras ESF projekt, Tenho, hålla en workshop kring verktyget på de nationella jämställdhetsdagarna.

..
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuudessa toimiva Sokra koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja 5:n hankkeita, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä. Sokran valtakunnallisen ja alueellisen koordinaation ryhmä kääntyi Ekvalitan puoleen saadakseen lisätietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmista, jotka liittyivät järjestön koordinoimiin 200 hankkeeseen. Puolen vuoden aikana järjestimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koulutuksen tutkijoista ja sosiaalialan asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle; koulutuksen jälkeen kehitimme ryhmän kanssa yhteistyössä Tasan-yhdessä -työkalun, joka auttaa hankesuunnittelijoita huomioimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökohdat sekä hankkeiden suunnittelu-, toteutus- että juurruttamisvaiheessa. Tasan yhdessä perustuu ESR-hankkeiden virtaviivaistamiseen laaditun Standard-työkalun ohjeistukseen. Projektin lopuksi järjestimme koulutuksen Tasan yhdessä -työkalun käytöstä sekä ohjeistimme järjestön vastuuhenkilön siitä, miten työkalun esittely ja opetus voidaan jatkossa hoitaa. Vuoden lopuksi kansallisilla Tasa-arvopäivällä Ekvalita, Sokra ja Tenho järjestivät yhteistyönä työpajan, jossa esiteltiin Tasan yhdessä -työkalua käytännön esimerkkien avulla.

..

Sokra, a part of National Institute of Health and Welfare, coordinates European Social Fund (ESF) priority line 5 projects, with a focus on promoting social inclusion and preventing poverty. Sokra manages the coordination of 200 national projects. Their national and regional coordination group contacted Ekvalita to improve how they address the gender and equality concerns these projects involve. Over six months, we first coached their group of researchers and social experts in equality and equal treatment, and then collaborated with the group to develop a tool, Tasan yhdessä (Finnish only), which is designed to help projects account for gender equality and equal treatment both in the planning, implementing and evaluating phases. The tool is based on Standard, the EU’s gender mainstreaming tool for ESF projects. At the end of the project we held a workshop to teach the group how to use the tool, and taught one of the group’s members how to instruct and train others in the use of the tool. We summed up the year with a workshop given by Ekvalita, Sokra and Tenho on the National Gender Equality Days, where we presented the tool and concrete work with gender equality.

..

Sokra, a part of National Institute of Health and Welfare, coordinates European Social Fund (ESF) priority line 5 projects, with a focus on promoting social inclusion and preventing poverty. Sokra manages the coordination of 200 national projects. Their national and regional coordination group contacted Ekvalita to improve how they address the gender and equality concerns these projects involve. Over six months, we first coached their group of researchers and social experts in equality and equal treatment, and then collaborated with the group to develop a tool, Tasan yhdessä (Finnish only), which is designed to help projects account for gender equality and equal treatment both in the planning, implementing and evaluating phases. The tool is based on Standrad, the EU’s gender mainstreaming tool for ESF projects. At the end of the project we held a workshop to teach the group how to use the tool, and taught one of the group’s members how to instruct and train others in the use of the tool. We summed up the year with a workshop given by Ekvalita, Sokra and Tenho on the National Gender Equality Days, where we presented the tool and concrete work with gender equality.

....

 
profile_picture_1.jpg

marknadsföring och innehållsproduktion för arbete med intressentgruppeRna i Weall -forskningsprojektet.. WeAll-tutkimushankkeen palvelun- ja sisällöntuotanto sidosryhmätyöskentelyyn ja viestintään.. Marketing and content production for work with stakeholders in the WeAll research project..Marketing and content production for work with stakeholders in the WeAll research project

.... WeAll är ett forskningsprojekt som skapar ny kunskap för utvecklandet av ett hållbart och rättvist arbetsliv både på landsbygden och i städerna samt utvecklar kunskap och metoder som synliggör mångfald och främjar likabehandling i arbetet. Ekvalita har varit ansvarig för skapande av projektets grafiska profil, uppbyggnaden av hemsidan på tre språk, projektets marknadsföringsmaterial samt dess närvaro och aktivitet på social media (Facebook och Twitter). Ekvalita ansvarade för och var delaktig i förverkligande av tre av WeAlls forskningsseminarium.
..

WeAll on monialaiseen tutkimukseen perustuva projekti, joka luo uutta tietoa kestävän ja tasa-arvoisen työelämän kehittämiseen maaseudulla ja kaupungeissa sekä kehittää osaamista ja työkaluja moninaisuuden tunnistamiseksi ja tukemiseksi työelämässä. Ekvalita vastasi projektin graafisen ilmeen luomisesta sekä verkkosivujen tuottamisesta kolmella kielellä. Lisäksi Ekvalita avusti markkinointimateriaalin sekä someläsnäolon luomisessa (Facebook ja Twitter), ja koordinoi kolme WeAll-hankkeen tutkimusseminaaria. 
..

The WeAll -project builds on a multidisciplinary research consortium. The project aims to create new knowledge for developing sustainable and equal working life in both rural and urban contexts. It also develops information and tools for identifying diversity and promoting equality at work. Ekvalita was responsible for creating the graphic profile of the project and coordinating the construction and content of the web page in three languages, assisted in creating marketing material, and developed presence and activity on social media (Facebook and Twitter). Ekvalita also coordinated three WeAll research seminars.

..

The WeAll -project builds on a multidisciplinary research consortium. The project aims to create new knowledge for developing sustainable and equal working life in both rural and urban contexts. It also develops information and tools for identifying diversity and promoting equality at work. Ekvalita was responsible for creating the graphic profile of the project and coordinating the construction and content of the web page in three languages, assisted in creating marketing material, and developed presence and activity on social media (Facebook and Twitter). Ekvalita also coordinated three WeAll research seminars.
....

 
tasa-arvotiedon keskus Minna.png

NATIONELL ORDLISTA FÖR JÄMSTÄLLDHET..Valtakunnallinen tasa-arvosanasto.. National Glossary on Gender Equality..National Glossary on Gender Equality

....Centret för jämställdhetsinformation vid Institutet för välfärd och hälsa (THL) skapade 2016 en nationell ordlista för jämställdhetsterminologi på svenska och finska. Ekvalita fungerade som en av flera expert tillsammans med översättaren. Ekvalitas roll var att stöda diskussionen kring vilka begrepp som används på fältet av de som arbetar med jämställdhet och speciellt i den svenska översättningen samt vilka begrepp som skiljer sig på svenska mellan Finland och Sverige. 
..
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tasa-arvotiedon keskus julkaisi vuonna 2016 valtakunnallisen tasa-arvosanaston suomeksi ja ruotsiksi. Ekvalita avusti projektissa tarjoamalla asiantuntemusta siitä, mitä ilmaisuja tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioiden kanssa työskentelevät kuulevat ja käyttävät kentällä, sekä lisäapua erityisesti ruotsinkielisessä käännöksessä, jossa selvennettiin eroja Suomessa ja Ruotsissa käytettyjen ruotsinkielisten ilmaisujen välillä.
..

In 2016, the Centre for Gender Equality Information (part of the National Institute of Health and Welfare) published a National Glossary on Gender Equality in Finnish and Swedish. Ekvalita supplied expert advice on terms used and required by professionals in the field of gender equality and equal treatment, and additional commentary on the Swedish translation on the particular differences of terminology between the variants of Swedish used Finland and Sweden.

..

In 2016, the Centre for Gender Equality Information (part of the National Institute of Health and Welfare) published a National Glossary on Gender Equality in Finnish and Swedish. Ekvalita supplied expert advice on terms used and required by professionals in the field of gender equality and equal treatment, and additional commentary on the Swedish translation on the particular differences of terminology between the variants of Swedish used Finland and Sweden.
....

 
 

....Jämställdhetsintergrering av den nationella klimatplanen (KAISU).. Tasa-arvonäkökulman integrointi kansalliseen ilmastosuunnitelmaan KAISU.. Gender mainstreaming of the national climate plan.. Gender mainstreaming of the national climate plan....

....Ekvalita faciliterade på uppdrag av miljöministeriet en workshop mellan experter på jämställdhet och experter inom miljöfrågor. Deltagarna fick i uppdrag att göra en jämställdhetsanalys av den nya nationella klimatplanen, (KAISU endast på finska). Ekvalita skapade därefter en kortare sammanfattning av jämställdhetsanalysen (endast på finska) som ingår som en del av klimatplanen. Workshopen aktualiserade behovet av att skapa ett mer konkret stöd för att främja jämställdhet i implementerande av klimatplanen. 
Ekvalita utvecklade därför ett jämställdhetsanalysverktyg riktat till kommunerna för att stöda främjande av jämställdhet vid förverkligande av klimatplanen. Verktyget finns på både svenska och finska.
..
Ekvalita organisoi ympäristöministeriön toimeksiannosta työpajan tasa-arvoasioiden ja ympäristökysymysten asiantuntijoiden välillä. Osallistujien tehtävänä oli laatia tasa-arvoanalyysi uudelle keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle (KAISU). Ekvalita laati analyysistä lyhennetyn yhteenvedon, joka liitettiin ilmastosuunnitelmaan. Lopuksi Ekvalita kehitti kuntien käyttöön tarkoitetun analyysityökalun kunnalle, joka tukee tasa-arvonäkökohtien huomiointia ilmastosuunnitelman toteuttamisessa. Työpaja ja työkalu vastasivat kuntien tarpeeseen saada konkreettisia keinoja tasa-arvonäkökohtien huomioimiseksi ilmastosuunnitelman käyttöönotossa.
..
Ekvalita organised a workshop for the Ministry of the Environment bringing together experts from the fields of equality and environmental issues. The participants were tasked with producing a gender equality analysis for the new national climate plan (KAISU). Ekvalita produced a summary of the analysis to be included in the climate plan, and developed an analysis tool designed to assist municipalities in promoting gender equality within the framework of the plan. The workshop and analysis tool answered a practical need on the part of the municipalities for more concrete tools for promoting gender equality in the implementation of the climate plan.
..
Ekvalita organised a workshop for the Ministry of the Environment bringing together experts from the fields of equality and environmental issues. The participants were tasked with producing a gender equality analysis for the new national climate plan (KAISU). Ekvalita produced a summary of the analysis to be included in the climate plan, and developed an analysis tool designed to assist municipalities in promoting gender equality within the framework of the plan. The workshop and analysis tool answered a practical need on the part of the municipalities for more concrete tools for promoting gender equality in the implementation of the climate plan.
....

 

...."Här känner väl alla sig välkomna?" HBTQ i arbetsmiljö, bemötande och service.. ”Kaikkihan tuntevat olevansa tervetulleita täällä?” HBTIQ työympäristössä, kohtaamisessa ja palvelussa ..
”Surely everyone feels welcome here?” LGBT training for the Culture and Recreation Administration of Sundsvall, Sweden .. ”Surely everyone feels welcome here?” LGBT training for the Culture and Recreation Administration of Sundsvall, Sweden ....

....Ekvalita utbildade tillsammans med vår rikssvenska samarbetspartner Equalate ca 300 medarbetarna inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundvall kommun. Utbildningen bestod av två halvdagar och genomfördes under ca 40 utbildningstillfällen. Utbildningen lyfte delvis bemötande medarbetare emellan och bemötande av kunder och besökare i verksamheten med hjälp av interaktiva övningar, diskussioner och mellanuppgifter anpassade till verksamheten. Vi producerade också en slutrapport där utbildningarna, deltagarnas utvärderingar och konsulternas reflektioner kring processerna i grupperna sammanfattades tillsammans med rekommendationer för framtiden
..
Yhdessä ruotsalaisen yhteistyökumppanimme Equalaten kanssa Ekvalita tuotti HLBTQ-asioiden koulutuksen 300:lle kulttuuri- ja vapaa-ajan jaoston edustajalle ruotsalaisessa Sundsvallin kunnassa. Koulutukseen osallistui 40 ryhmää, joille tarjottiin kaksi puolipäiväistä valmennussessiota. Keskusteluiden sekä vuorovaikutus- ja etappiharjoitusten avulla koulutus tarkasteli henkilövuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä työtovereiden, asiakkaiden ja vierailijoiden välillä. Koulutuksen päätteeksi Ekvalita tuotti loppuraportin, johon kuului yhteenveto harjoituksista, palautetta osallistujilta sekä kooste konsulttien arvioista ja suosituksista jatkoa varten.
.. 
Together with our Swedish partner Equalate, Ekvalita provided LGBT training for 300 representatives of the Culture and Recreation Administration of the Swedish municipality of Sundsvall. The training covered 40 groups coached over two half-day sessions. Using interactive exercises, discussion and milestone exercises, the sessions tackled issues regarding interpersonal relations between co-workers, clients, and visitors. Ekvalita’s final report included summaries of the exercises, feedback from participants and the consultants’ own evaluations, as well as recommendations for the future.
..
Together with our Swedish partner Equalate, Ekvalita provided LGBT training for 300 representatives of the Culture and Recreation Administration of the Swedish municipality of Sundsvall. The training covered 40 groups coached over two half-day sessions. Using interactive exercises, discussion and milestone exercises, the sessions tackled issues regarding interpersonal relations between co-workers, clients, and visitors. Ekvalita’s final report included summaries of the exercises, feedback from participants and the consultants’ own evaluations, as well as recommendations for the future.
....

 
ViVa_hanke_flyer_Nellin_tekema.jpg

....En mer jämställd och jämlik sysselsättningsservice .. Tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi työllisyyspalvelu .. Promoting Equality in Unemployment Services ..
Promoting Equality in Unemployment Services....

....Jämlikhet i arbetet eller ViVa-projektet (2016–2018) integrerar jämställdhet och likabehandlingsperspektivet som en del av planeringen, förverkligande och utvärderingen av kommunens sysselsättningsserivce. Projektets mål är att stärka både kunskapen i dessa frågor hos medarbetarna samt kvaliteten i kundservicen. Du kan följa projektet på finska på Facebook Tasa-arvoa työllistämiseen. ViVa är ett Europeiska unionen finansierat utvecklingsprojekt mellan Ekvalita, Esbo och Vanda stad. Ekvalitas roll är att fungera som jämställdhetsintegrerare och största ansvaret ligger på att utveckla utbildningar och metodmaterial inom projektet. En av projektets slutprodukter är ett digitalt spel om lika bemötande riktat till personal vid kommunens sysselsättningstjänster. Spelet finns just nu bara på finska.
..
Tasa-arvo työssä tai ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hanke (2016–2018) tuo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman osaksi kuntien työllisyydenhoidon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä kuntien työntekijöiden osaamista että palveluiden laatua asiakaslähtöisesti. Seuraa Tasa-arvoa työllistämiseen Facebookista. ViVa on Eurooopan Sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke Ekvalitan, Espoon ja Vantan välissä. Ekvalitan rooli on toimia valtavirtaistamisasiantuntijana ja suurin vastuu koske valmennuskehittäjämisestä hankkeessa. Hanke tuotii tasa-arvopelia, pelaa tästä.
..
Equality at Work or the ViVa-project (2016–2018) integrate gender equality and equality as a part of planning, implementing and evaluating municipal unemployment services. The aim of the project is to promote awareness of equality issues, empower employees and improve the quality of the service they are able to provide their clients. ViVa is a European Social Funded development project between Ekvalita and the cities of Espoo and Vantaa. As the main equality integration expert, Ekvalita is responsible for developing training modules and materials for the project. One of the products from the project is a digital serious game about unconcious bias and tailored for the staff in the minicipal employment service. The first version of the game Tasa-arvo pelissä is only in Finnish, an English is to be lauched in May.
..
Equality at Work or the ViVa-project (2016–2018) integrate gender equality and equality as a part of planning, implementing and evaluating municipal unemployment services. The aim of the project is to promote awareness of equality issues, empower employees and improve the quality of the service they are able to provide their clients. ViVa is a European Social Funded development project between Ekvalita and the cities of Espoo and Vantaa. As the main equality integration expert, Ekvalita is responsible for developing training modules and materials for the project. One of the products from the project is a digital serious game about unconcious bias and tailored for the staff in the minicipal employment service. The first version of the game Tasa-arvo pelissä is only in Finnish, an English is to be lauched in May.
....

 
Screen Shot 2017-12-22 at 23.30.40.png

Normkritisk verktygslåda.. Normikriitinen työkalupakki.. Norm-challenging Toolkit.. Norm-challenging Toolkit

....Malmö stad är en av de städer i Sverige som gjort ett långsiktigt och geniget arbetet för inkludering av alla kommuninvånare. Ekvalita utvecklade tillsammans med sina svenska kolleger (Medida, Equalate och Revamp) en normkritisk verktygslåda där de lagstadgade diskrimineringsgrunderna stod i fokus i samlingen av ca 30 olika inkluderande metoder för arbete på olika nivåer i kommunen.
..
Malmön kaupunki on erottunut edukseen Ruotsissa työskentelemällä erityisen perusteellisesti ja kauaskatseisesti inklusiivisemman kuntayhteisön puolesta. Ekvalita ja ruotsalaiset kolleegat Medida, Equalate ja Revamp kehittivät yhteistyössä normikriittisen työkalupakin Malmön kaupungin tarpeisiin. Työkalupakkiin kuuluu n. 30 eri osallistavaa metodia, joiden kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota sekä lainmukaisten syrjintäperusteiden että kaikkien eri kunnallishallinnon tasojen huomioimiseen.
..
The Swedish city of Malmö is notable for its dedicated and farsighted work for a more inclusive and accessible community. Together with our Swedish colleagues Medida, Equalate, and Revamp, Ekvalita developed a norm-challenging toolkit for the city of Malmö. The toolkit includes ca. 30 different inclusive methods, which are based on the particulars of anti-discrimination laws and designed for use at all levels of municipal government.
..
The Swedish city of Malmö is notable for its dedicated and farsighted work for a more inclusive and accessible community. Together with our Swedish colleagues Medida, Equalate, and Revamp, Ekvalita developed a norm-challenging toolkit for the city of Malmö. The toolkit includes ca. 30 different inclusive methods, which are based on the particulars of anti-discrimination laws and designed for use at all levels of municipal government.
....

 
Gender Equality in Education.jpg

Jämställdhet i lärande.. Tasa-arvo kasvatuksessa.. Gender equality in Education.. Gender equality in Education

....Jämställdhet i lärande är ett studiepaket som lyfter in jämställdhet i lärande inom skola och småbarnsfostran. Studiepaketet är utformat dels för personal inom småbarnsfostran samt för personal inom den grundläggande utbildningen. Studiepaketet består av webbaserat material och forskning, och därför skiljer sig de två språkversioner (finska och svenska) åt. Ekvalita har planerat och skapat studiepaketets innehåll (text, studiefrågor, arbetsblad och videos). Studiepaketet har förverkligats tillsammans med samarbetspartner Gaudiell. Delegationen för jämställdhetsärenden och jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet har beställt och finansierat studiepaketet. Studiematerialet är gratis och kan distribueras fritt så länge detaljer om copyright framgår.
..
Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa. Opiskelupaketti on suunnattu peruskoulussa ja päiväkodeissa työskenteleville, ja sisältää verkkoaineistoja ja tutkimusta – kieliversioiden (suomi ja ruotsi) sisällöt eroavat hieman toisistaan. Ekvalita on suunnitellut ja tuottanut opintopaketin sisällön (tekstit, opiskelukysymykset, työskentelytehtävät ja videoaineistot), toteutus on tehty yhteistyökumppani Gaudiellin kanssa ja paketin on rahoittanut Tasa-arvoasiain neuvottelukunta sekä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Opiskelupaketti on ilmainen ja vapaasti käytettävissä ja levitettävissä, kunhan oikeudenhaltija mainitaan

..
 Gender Equality in Education is a study package that brings a gender perspective to pedagogical work in early childhood education (day care and pre-school) and comprehensive school (grades 1—9) in Finland. The study package exists in Finnish and Swedish and includes both online content and study resources: due to this, the content of the language variants differs slightly. The content of the package (texts and study questions, worksheets and video material) was planned and developed by Ekvalita, produced in co-operation by Ekvalita and Gaudiell, and funded by the Council for Gender Equality (TANE) and the Gender Equality Unit of the Ministry of Social Affairs and Health (TASY). The study package can be freely used and distributed as long as proper copyright details are provided.
..
 Gender Equality in Education is a study package that brings a gender perspective to pedagogical work in early childhood education (day care and pre-school) and comprehensive school (grades 1—9) in Finland. The study package exists in Finnish and Swedish and includes both online content and study resources: due to this, the content of the language variants differs slightly. The content of the package (texts and study questions, worksheets and video material) was planned and developed by Ekvalita, produced in co-operation by Ekvalita and Gaudiell, and funded by the Council for Gender Equality (TANE) and the Gender Equality Unit of the Ministry of Social Affairs and Health (TASY). The study package can be freely used and distributed as long as proper copyright details are provided.

....

 
band2.png
 
 

.... Hur kan vi stödja dig att skapa mer jämställdhet och mångfald i din organisation?

Främjandet av jämställdhet och mångfald måste utgå från er organisations verklighet och integreras i de processer som är viktiga för er just nu.

Tillsammans med er, och utgående från era behov, utvecklas vårt samarbete. Känn dig därför välkommen att presentera er vision, era mål eller er utmaning så diskuterar vi fram vad som skulle passa er bäst, just nu. Vi arbetar med näringsliv, offentlig förvaltning och föreningslivet, både med företagsledning, medarbetare, kunder, medlemmar eller brukare i utvecklandet av verksamheten, dess produkter och tjänster.

..

Kuinka voimme tukea teitä kehittämään tasa-arvo- ja moninaisuustyötä organisaatiossanne?

Tasa-arvo ja moninaisuus muodostuvat voimavaraksi parhaiten silloin, kun kehitys alkaa organisaationne omista lähtökohdista ja tarpeista ja nivoutuu osaksi organisaation jo olemassa olevia prosesseja ja rakenteita.

Ekvalita suunnittelee ja tarjoaa koulutuspaketteja, joita on helppo räätälöidä asiakasorganisaation yksilöllisten tarpeiden ja haasteiden mukaiseksi. Meillä on vuosikymmenen kokemus sekä julkisen, yksityisen että yhteisösektorin tehtävistä, ja olemme kehittäneet palveluitamme vastaamaan monenlaisiin organisaatiotarpeisiin, mukaan lukien yritysjohdon, työtoverit, asiakkaat, jäsenkunnan tai asiakassuhteet.

Ota yhteyttä ja kerro organisaatiosi tarpeista, niin mietimme millainen kokonaisuus sopisi teille parhaiten.
 

..

How can we help your organisation to develop equality as an asset?

Developing equality as an organizational asset is most efficient when our services meet your unique needs and help you find ways to refine your day-to-day processes, rather than reinventing the wheel.

At Ekvalita, we design educational packages which can be tailored to meet and bolster the goals of your organization, as well as address your unique challenges. We have a wealth of experience in both public, private and non-profit sectors, and have refined our services working with diverse levels of management, from senior executive level to co-workers, customers, organization members and customers.

Contact us to discuss how we are best able to help you.

..

Wie können wir Euch unterstütsen mehr Glecihberechtigung und Diversität in Eure Organisation zu etablieren?

Um Gleichberectigung und Diversität in eure Organisation zu etablieren fordert das unsere Leistungen und eure Unique Bedarf sich treffen. In Ekvalita bieten wir Programpaket die werden für Euch geschneidert um die Ziele von Eure Organisation stärken und anzupassen. Lass uns Euch zu helfen ihr zu identifizieren wie wir können ihr Leistungen geben.


Zusammen mit ihr, und nach Eure Befugnissen, entwicklen unsere Zusammenarbeit. Fühlt Euch willkommen die Visionen, Zielen oder Herausforderungen für uns zu präsentieren um eine Diskussion anfangen was die Beste für Euch gerade würde. Wir arbeiten mit den freien Markt, Stat und öffentliche Sektor und Vereinigen, mit Personal, Klienten und Kunden um die Produkten und Leistungen von die Organisation zu entwickeln. Leider sind die Beispiele obend nicht auf Deutsch.

....