....Exempel från universitet, högskola och fria utbildningen

Vi har som inspiration till dig samlat olika exempel från vårt arbete inom universitetet, högskolorna och fria utbildningen. Vi har också erfarenhet av att utbilda personal som arbetar med med planering och utvecklings av utbildning.

..

Esimerkkejä yliopistosta, korkeakoulusta ja yleissivistävästä koulutuksesta

Innoittaaksemme sinua olemme koonneet erilaisia esimerkkejä työstämme yliopistoissa, korkeakouluissa ja yleissivistävän koulutuksen parissa. Meillä on myös kokemusta koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen parissa työskentelevän henkilökunnan koulutuksesta.

..
We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools

..
We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools

....

 
 
Brooklyn_Army_Terminal-art_installation.jpg

....

Likabehandlingsplan för Personal inom Fria Utbildningen

Under en dag samlades representanter från sju olika utbildningsenheter inom fria utbildningen för att bekanta sig med likabehandlingslagen och hur man gör en likabehandlingsplan. Ekvalita utarbetade en tre timmars workshop där deltagarna introduceras  i vad ojämlikhet kan betyda i den egna verksamheten och på vilket sätt lagen och en plan om likabehandling kan stöda en mer inkluderande utbildningsenhet. Målsättningen med utbildningstillfället var att redan under tillfället stöda utformandet och strukturen av en likabehandlingsplan för den egna utbildningsenheten.

..

Yhdenvertaisuussuunnitelma yleissivistävien oppilaitosten henkilökunnalle

Seitsemän eri yleissivistävän koulutusyksikön edustajaa kokoontui päivän ajaksi tutustumaan yhdenvertaisuuslakiin sekä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Ekvalita järjesti kolmituntisen työpajan, jossa osallistujille esitettiin, mitä epätasa-arvo voi tarkoittaa jokaisen omassa toiminnassa, ja millä tavalla laki ja yhdenvertaisuussuunnitelma voivat olla opetusyksikön tukena. Koulutustilaisuuden tavoite oli jo tilaisuuden aikana tukea oman koulutusyksikön yhdenvertaisuussuunnitelman suunnittelemista ja rakennetta.

..
We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools

..

We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools

....

 

....

Härskarteknikerna PÅ UNIVERSITETET

På institutionen förekom olika typer av härskartekniker och det fanns ett behov av att diskutera och öppna upp problematiken med en neutral utomstående expert. Ekvalita bjöds in för att introducera de fem klassiska härskarteknikerna med verksamhetsnära exempel. Därpå följde grupparbetet och personalen gavs möjlighet att lyfta konkreta exempel på hur härskarteknikerna kan ta sig uttryck i institutionens vardag. Tillfället bidrog till mycket diskussioner och reflektioner över hur man kan förändra eller fungera som motkraft till ett allt hårdare klimat inom universitetet.

..

Vallan temput yliopistolla

Laitoksella esiintyi erilaisia vallan temppuja, ja syntyi tarve keskustella ja käydä ongelmaa läpi neutraalin ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Ekvalitaa pyydettiin esittelemään viisi klassista vallan temppua laitoksen toimintaa koskettavien esimerkkien valossa. Tämän jälkeen tehtiin ryhmätyö, ja henkilökunnalla oli mahdollisuus esittää konkreettisia esimerkkejä, kuinka vallan temput voivat ilmetä laitoksen arjessa. Tilaisuus sai aikaan paljon keskustelua ja pohdintaa siitä, miten itse voi toimia vastavoimana tai muuttaa yliopiston koko ajan kovenevaa ilmapiiriä.
..We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools

..We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools

....

 

....

Implementering av fakultetens jämställdhetsplan

Jämställdhetsgruppen önskade att de olika fakulteterna presenterade och processade den nya jämställdhetsplanen för sin personal. Ekvalita bjöds in att på basen av jämställdhetsplanen hålla en tretimmars interaktiv föreläsning med övningar och diskussion för att levandegöra det kommande arbetet.

..

Tiedekunnan tasa-arvosuunnitelman jalkauttaminen

Tasa-arvoryhmä toivoi, että tiedekunnat esittelisivät ja avaisivat uuden tasa-arvosuunnitelman henkilökunnalleen. Ekvalitaa pyydettiin pitämään tasa-arvosuunnitelmaan pohjautuva kolmituntinen vuorovaikutteinen luento harjoituksineen ja keskusteluineen, jotta tulevaa tasa-arvotyötä saataisiin havainnollistettua.
..

We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools
..We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools

....

 

....

Integrering av ett likabehandlingsperspektiv i institutionens undervisning

Institutionen ville göra ett grundligt arbete med att titta igenom både litteratur, annat undervisningsmaterial, sina undervisningsmetoder och bemötande av de studerande ur ett likabehandlingsperspektiv.
Personalstyrkan på 30 personer bestående av både administrativ personal, forskare och undervisningspersonal samlades för att skapa plats för alla att vara en del av förändringsprocessen. 
Utbildningen innehöll både förhandsuppgifter samt en heldag med föreläsning blandat med övningar och gruppdiskussioner kring tre teman; material, undervisningsmetoder och bemötande. Syftet var att plocka upp goda praktiker på institutionen samt utveckla nya hållbara strukturer som stöder likabehandling i all verksamhet.
Eftersom det på institutionen också fanns icke-svensk eller finsktalande, hölls tillfället på engelska. Mer om arbetet under dagen kan du läsa mer i lärarbloggen och hur arbetet sedan fortsatte på institutionen kan du läser i personalbloggen här.

..

Yhdenvertaisuusnäkökulman integroiminen laitoksen opetukseen

Koko 30-päinen hallintohenkilöistä, tutkijoista ja opettajista koostuva henkilökunta kokoontui, jotta heille kaikille saataisi luotua tilaa muutosprosessissa. Koulutus sisälsi sekä ennakkotehtäviä että kokonaisen kurssipäivän luentoineen, harjoituksineen ja ryhmäkeskusteluineen kolmeen teemaan liittyen: materiaali, opetusmenetelmät ja kohtaaminen. Tavoitteena oli poimia laitokselta hyviä käytäntöjä sekä kehittää uusia pysyviä rakenteita, jotka tukevat yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa. Koska laitoksen henkilökunta oli kansainvälistä, tilaisuus pidettiin englanniksi.

..
We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools
..
We are sorry. There are no examples available in English on training for university or schools for applied science schools
....