....

Jämställdhets- och likabehandlingsplaner

Hur skapar eller uppdaterar vi vår plan att den faktiskt stöder vårt arbete?

Från den 1.1.2017 ska alla grundskolor ha en jämställdhetsplan, sedan år 2007 ska motsvarade plan finnas på utbildningsenheterna på andra stadiet och universitetet. Arbete för att främja jämställdhet ingår även i planen för småbarnsfostran.

Planen skapas utgående från resultaten från en jämställdhetskartläggning som görs bland de studerande eller eleverna i skolan. Analysen av kartläggningen ska utmynna i mål och konkreta åtgärder med tidtabell, ansvarspersoner och uppföljning för hur jämställdheten kunde främjas i skolan. Jämställdhetsplanen kan också utökas att omfatta likabehandling.

Att arbeta planmässigt med jämställdhet och likabehandling är en del av en längre process. Ekvalita ger stöd för utvecklande av jämställdhets- och likabehandlingsplaner i form av handledning, kurser eller föreläsningar.

Vi har positiva erfarenheter av att jobba på kommunnivå dvs att representanter från flera olika utbildningsenheter inom samma kommun möts, delar erfarenheter, lär av varandra i samma kurshelhet. Vissa kommuner har redan haft, medan andra sedan skapat jämställdhetsnätverk för att upprätthålla ett kontinuerligt stöd mellan skolorna i deras arbete. Vi hjälper gärna till att förverkliga hållbarhet i ert arbete.
 

 

..

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Miten tehdään suunnitelma, joka aidosti tukee työtämme?

1.1.2017 lähtien jokaisella peruskoululla tulee olla tasa-arvosuunnitelma. Toisen asteen oppilaitoksissa tasa-arvosuunnitteluvelvoite on ollut voimassa jo vuodesta 2007 ja suunnitteluvelvoite tulee laajenemaan myös varhaiskasvatukseen tulevaisuudessa.

Suunnitelma tehdään koulun oppilaille tai opiskelijolle suunnatun tasa-arvokyselyn perusteella. Kyselyn avulla saadaan selville, millaisia konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvosuunnitelmaan on syytä sisällyttää ja millaisella aikataululla niitä lähdetään toteuttamaan. Samoin kysely tukee suunnitelman toimenpiteiden vastuuhenkilöiden tunnistamista ja koulun tasa-arvotilanteen kehittymisen seurantaa. Tasa-arvosuunnitelmaan voidaan myös yhdistää yhdenvertaisuussuunnitelma.

Ekvalita tukee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimista oppilaitoksissa ja kouluissa mm. valmennuksilla, koulutuksilla ja luennoilla.

....