...Jämställdhet i sysselsättningstjänsterna

Främjande av jämställdhetsperspektivet i sysselsättningstjänsterna innebär att kommunen vid planering, genomförande och utvärdering av verksamheten identifierar hur kön och andra faktorer inverkar på människors möjligheter att få ett arbete och att ta del av de sysselsättningsstödjande tjänsterna.

Projektet ViVa (ungefär ”strömlinjeformad jämställdhetsintegrering”) integrerade jämställdhets- och likabehandlingsperspektivet i planering, genomförande och utvärdering av sysselsättningstjänsterna i kommunerna 2016-2018. Målet med projektet var att höja både personalens kompetens samt kvaliteten i de kommunala sysselsättningstjänsterna genom att lägga kunden i fokus.

Förutom kön, lyfte projektet fram, andra strukturella faktorer som påverkar möjligheten att få ett arbete. Sådana faktorer är till exempel ålder, etnisk bakgrund, sexualitet eller utbildningsnivå. Att identifiera och ta hänsyn till dessa faktorer i de kommunala sysselsättningstjänsterna förbättrar kvaliteten på servicen och effektiviserar identifieringen av den arbetssökandes behov.
Viva var ett samarbete mellan Vanda och Esbo stad samt Ekvalita och finansierades av Europeiska socialfonden.
Mer on projektet hittas på finska här ESR-hankekuvaus och projektets slutsidor hittas här.

Arbetslivet och sysselsättningen är könsuppdelade fenomen

I Finland är arbetsmarknaden starkt indelad i traditionellt kvinnliga och manliga branscher och yrken. Detta fenomen kallas könssegregering i arbetslivet.  År 2014 var till exempel upp till 86,7 procent av de anställda i social- och hälsovården kvinnor. I byggbranschen var 92,1 procent av de anställda män (publikationen är på finska). Könsegregeringen påverkar det finländska samhället på flera olika sätt, till exempel vilken utbildning en väljer, lönenivå, föräldraledighet, karriärsutveckling och pension. På samma sätt påverkar könssegregationen sysselsättningsservicen och den arbetssökandes möjligheter till arbete.

En särskild utmaning för att bryta könssegregreingen är att få män att söka sig till kvinnodominerade branscher och det verkar som att det utöver projekt och kampanjer som uppmuntrar till otypiska val av branscher också behövs ett mer systematiskt arbete och ett mer fördomsfritt synliggörande av de resurser som finns hos de arbetssökandes. Vid åtgärder som syftar till att bryta könssegregation har man dessutom sett att könssegregationen i arbetslivet inte nödvändigtvis i sig är en struktur som skapar ojämställdhet, utan problemet är de ojämställda följderna av könssegregationen, till exempel lägre lön, sämre anställningsvillkor eller i uttagandet av föräldraledighet. Vid brytande av könsegregeringen på arbetsmarknande är det därmed viktigt att synliggöra helheten av detta fenomen. För att kunna bryta könssegregeringen är det viktigt att ta i beaktande att arbetslösheten ser olika ut, förutom kön, inverkar även ålder, etniskt ursprung eller funktionsvariation. Centret för jämställdhetsinformation har samlat olika exempel på hur könssegregringen i arbetslivet inverkar på möjligheten att få ett arbete.

..Sukupuolten tasa-arvo työllisyydenhoidossa

Sukupuolten tasa-arvonäkökulman huomioiminen osana työllisyydenhoitoa tarkoittaa, että toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa tunnistetaan miten sukupuoli ja muut tekijät vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin työllistyä ja osallistua työllistymistä tukeviin palveluihin.

ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hanke tuo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman osaksi kuntien työllisyydenhoidon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä kuntien työntekijöiden osaamista että palveluiden laatua asiakaslähtöisesti.

Hankkeessa nostimme esille sukupuolen lisäksi muita työllistymisen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi ikään, ihonväriin, etniseen taustaan liitettäviin käsityksiin, seksuaalisuuteen ja koulutustasoon. Näiden tekijöiden tunnistaminen ja huomioiminen työllisyyden hoidossa parantaa palveluiden laatua ja tehostaa työnhakijoiden tarpeiden tunnistamista. Viva-hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja oli yhteistyö Vantaa ja Espoon kaunpunkien sekä Ekvalitan välissä. Lue ViVa-hankkeen ESR-hankekuvaus.

Työelämä ja työllistyminen ovat sukupuolittuneita ilmiöitä

Suomessa työmarkkinat jakautuvat vahvasti joko perinteisesti naisten ja miesten aloihin ja ammatteihin. Tätä ilmiötä kutsutaan työelämän segregaatioksi (eriytyminen).  Esimerkiksi vuonna 2014 peräti 86,7 % terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työskentelevistä oli naisia. Vastaavasti rakennusalalla työskentelevistä 92,1 % oli miehiä.  Segregaatio vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan usealla eri tavalla, esimerkiksi kouluttautumiseen, palkkatasoon, vanhempainvapaisiin, urakehityksiin ja eläkkeisiin. Työelämän segregaatio vaikuttaa edellä mainituin tavoin paitsi työelämään, myös työllisyydenhoitoon ja työnhakijoiden mahdollisuuksiin hakeutua erilaisiin tehtäviin.
Segregaation takia on tärkeää pitää esillä sukupuolen vaikutusta työllistämissä edistävien palveluiden suunnittelussa ja toiminnassa, koska sen avulla palvelut voidaan räätälöidä vastaamaan eri sukupuolten erilaisia haasteita työllistymisessä. Haasteena segregaation purkamisessa on erityisesti miesten siirtyminen ns. naisvaltaisille aloille ja vaikuttaa siltä, että epätyypillisten alavalintojen kannustamiseen tähtäävien hankkeiden ja kampanjoiden lisäksi tarvitaan systemaattisempaa työskentelyä ja työnhakijoiden potentiaalin tunnistamista ennakkoluulottamasti. Lisäksi segregaation purkamiseen tähtäävissä toimentpiteissä on huomioitu, että työelämän erityminen ei itsessään välttämättä ole epätasa-arvoa luova rakenne, mutta ongelmana on erityimisen epätasa-arvoiset seuraukset esim. matalampi palkkaus, heikommat työehdot tai esimerkiksi vanhempain vapaiden käyttö. Tällöin segregaation purkamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota ilmiön kokonaisvaltaisuuteen.

Segregaation purussa on tärkeä huomoida, että sukupuolen lisäksi työttömyys näyttäytyy erilaisena, jos sitä tarkastellaan esimerkiksi iän, etnisen alkuperän tai toimintakyvyn näkökulmasta.

Lisätietoa työelämän segregaatiosta löytyy Tasa-arvotiedon keskuksen sivuilta. Sivuille on koottu myös hyviä selvityksiä, jotka entisestään tilastoivat ja avaavat ilmiötä.  

Equality and non-discrimination in employment management

Taking gender equality into account in employment management means that when operations are planned, implemented and assessed, attention is paid to the way gender and other factors affect people’s ability to find jobs and participate in services that support employment. The Finnish labour market is strongly divided into female- and male-dominated fields and professions. This phenomenon is called occupational segregation.

Segregation affects Finnish society in many ways. It has an impact on education, salary levels, parental leaves, career development and pensions, for example. Occupational segregation does not only affect work but also employment management and job-seekers’ opportunities to gravitate towards different kinds of work. Segregation makes it necessary to take account of the effects of gender in the planning and provision of employment-promoting services. This makes it possible to tailor these services to match the challenges faced by job-seekers of different genders. Employment management is also a way to reduce gender segregation in the labour market. When tackling segregation, it is important to note that unemployment is different for people of different ages, ethnic origins and people with different abilities to function.

In 2016–2018, the employment services of the Cities of Espoo and Vantaa partnered with Ekvalita to conduct the ViVa – Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen project. The name is Finnish for “streamlining gender mainstreaming”. The project received funding from the European Social Fund (ESF). The materials below were produced during the project to support equality and non-discrimination in municipal employment services.

Fair Game learning game

Fair Game is a learning game that provides fresh perspectives on your work by letting you assume the role of a customer. The game is set in employment services and intended for employment service staff. People in other fields can benefit from it as well, particularly municipal workers who encounter clients on a daily basis.

Instructions for playing the game alone or with your team you can find in an attachment here. Internet Explorer does not support the game’s sounds. Please use Chrome, Firefox or Microsoft Edge instead.

Equality guidebook for municipal employment services

Published in Finnish, “Oikeus työhön tasavertaisin edellytyksin” (“right to work on an equal basis”) is a guidebook that supports the equality and non-discrimination efforts of municipal employment services. The guidebook presents a six-step change process for integrating equality and non-discrimination into everyday work. It also includes concrete examples collected during the ViVa project.

Training packages

The ViVa project piloted trainings for workshop instructors working in employment services. Two training packages were put together on the basis of these pilot trainings. One of them contains materials for equality and non-discrimination training. The other is an orientation for workshop instructors, integrating perspectives on equality and non-discrimination. The training packages and the equality guidebook for municipal employment services are intended to provide inspiration for municipal employees’ equality and non-discrimination trainings.

All these information can also be found at the home page of Espoo

 

 

 
 

tasa-arvo pelissä -oppimispeli

Tasa-arvopelissä on oppimispeli, joka tuo uutta näkökulmaa omaan työhön tarjoamalla mahdollisuuden asettua asiakkaan asemaan. Peli on tarkoitettu kaikille kunta-alan työntekijöille ja etenkin niille, jotka kohtaavat työssään päivittäin asiakkaita. Peli sijoittuu työllisyyspalveluihin, mutta soveltuu myös muille toimialoille. Pelaa peliä tästä!

Pelin jälkeen lisätietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta kannattaa etsiä oman organisaation tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista. Lisäksi Tasa-arvovaltuutettu, sekä Yhdenvertaisuusvaltuutettu tarjoavat tietoa ja tukea.

 


Feature 2

The following is placeholder text known as “lorem ipsum,” which is scrambled Latin used by designers to mimic real copy. Vivamus sit amet semper lacus, in mollis libero. Maecenas non leo laoreet, condimentum lorem nec, vulputate massa. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.


Feature 3

The following is placeholder text known as “lorem ipsum,” which is scrambled Latin used by designers to mimic real copy. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sodales massa malesuada tellus fringilla, nec bibendum tellus blandit.