....

Hur kan vi stödja dig att skapa mer jämställdhet och mångfald i din organisation?

Främjandet av jämställdhet och mångfald måste utgå från er organisations verklighet och integreras i de processer som är viktiga för er just nu.

Tillsammans med er, och utgående från era behov, utvecklas vårt samarbete. Känn dig därför välkommen att presentera er vision, era mål eller er utmaning så diskuterar vi fram vad som skulle passa er bäst, just nu. Vi arbetar med näringsliv, offentlig förvaltning och föreningslivet, både med företagsledning, medarbetare, kunder, medlemmar eller brukare i utvecklandet av verksamheten, dess produkter och tjänster.

..

Kuinka voimme tukea teitä kehittämään tasa-arvo- ja moninaisuustyötä organisaatiossanne?

Tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen on hyödyllisintä silloin, kun se lähtee organisaationne omista lähtökohdista ja oikeaan aikaan. Olemme suunnitelleet valmiita koulutuspaketteja, joita on helppo muokata juuri teille sopiviksi. Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi, niin mietimme millainen kokonaisuus tukisi tavoitteitanne parhaiten.
..

How can we help your organisation to develop equality as an asset?

Developing equality as an organisational asset is most efficient when our services meet your unique needs. At Ekvalita, we have designed educational packages which we tailor to meet and bolster the goals of your organisation. Allow us to help you identify how we can be of service to you.

..

Wie können wir Euch unterstütsen mehr Glecihberechtigung und Diversität in Eure Organisation zu etablieren?

Um Gleichberectigung und Diversität in eure Organisation zu etablieren fordert das unsere Leistungen und eure Unique Bedarf sich treffen. In Ekvalita bieten wir Programpaket die werden für Euch geschneidert um die Ziele von Eure Organisation stärken und anzupassen. Lass uns Euch zu helfen ihr zu identifizieren wie wir können ihr Leistungen geben.
Zusammen mit ihr, und nach Eure Befugnissen, entwicklen unsere Zusammenarbeit. Fühlt Euch willkommen die Visionen, Zielen oder Herausforderungen für uns zu präsentieren um eine Diskussion anfangen was die Beste für Euch gerade würde. Wir arbeiten mit den freien Markt, Stat und öffentliche Sektor und Vereinigen, mit Personal, Klienten und Kunden um die Produkten und Leistungen von die Organisation zu entwickeln. Leider sind die Beispiele hier unten nicht auf Deutsch. 

....

 

....

Tidigare uppdrag

Ekvalita arbetar med alla som behöver en uppfräschning, input eller ordentlig omskakning i frågor som berör jämställdhet, inkludering och likabehandling. Eftersom varje organisation är sin egen, formar vi vårt stöd utgående från ert utgångsläge och era behov just nu. Nedan hittas några exempel. 

Vår tydligaste produkt är Jämlikhetsresan som stöder er att analysera jämställdhetsläget i specifika delar av er organisation.

..

Aikaisemmat tehtävät

Ekvalita työskentelee kaikkien kanssa, jotka tarvitsevat uusia ideoita tai virkistyken tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemojen pariin. Koska jokainen organisaatio on omanlaisensa, laadimme tukemme teidän lähtökohdistanne ja tarpeittenne mukaan.

Yksi meidän selkeimmistä tuottaistamme on Tasa-arvomatka, joka tukee teitä organisaationne eri osien tasa-arvokartoituksen kanssa.

..

Aikaisemmat tehtävät

Ekvalita työskentelee kaikkien kanssa, jotka tarvitsevat uusia ideoita tai virkistyken tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemojen pariin. Koska jokainen organisaatio on omanlaisensa, laadimme tukemme teidän lähtökohdistanne ja tarpeittenne mukaan.

Yksi meidän selkeimmistä tuottaistamme on Tasa-arvomatka, joka tukee teitä organisaationne eri osien tasa-arvokartoituksen kanssa.

....

 
 
so17iwm7i3o-breather.jpg

....Härskarteknikerna- Känn igen dem och agera!

Vår kund var en stor intresseorganisation som önskade stärka sina anställda att klara tuffa förhandlingar och bättre känna igen olika typer av osakliga argument och påhopp.

Vi organiserade en heldagsworkshop för 20 personer där vardagsnära metoder och verktyg stod i fokus. På programmet stod härskartekniker, hands-on metoder, rollspel och kritisk granskning av den egna vardagsmiljön. 

"Utmärkt innehåll som gav mycket att tänka på"
"Ett bra paket, jag fick kunnande att agera annorlunda i fortsättningen"

..

Vallan temput - tunnista ne ja toimi!

Asiakkaanamme oli suuri etujärjestö, joka halusi voimauttaa työntekijöitään, jotta heillä olisi työkalut rankkoihin neuvotteuluihin ja jotta he paremmin tunnistaisivat sopimattomat väitteet ja solvaukset.

Järjestimme päivän mittaisen työpajan 20 hengelle, jossa arjenläheiset menetelmät ja työkalut olivat keskipisteessä. Ohjelma sisälsi vallan temput, hands on-mentelmiä, roolipelejä ja oman arkiympäristön kriittistä tutkintaa ja tulkintaa.

"Erinomaiset aihesisällöt, jotka antoivat paljon ajattelemisen aihetta"
"Hyvä paketti, sai osaamista toimia toisin jatkossa"

....

 
k8ihtzoikq4-fre-sonneveld.jpg

....Female career Group

Ett stort internationellt mansdominerat industriföretag önskade få stöd i utvecklande av sitt nya program Female Career Group som hade som syfte att internt rekrytera fler kvinnor till toppen. 
Tillsammans med vår samarbetsparter Equalate utvecklande vi en interaktiv fortbildningshelhet med stark grund i forskning om ledarskap och kvinnor samt starka coachingelement för deltagarnas egna utveckling. Deltagarna fick möjlighet att granska begränsande och könade strukturer i organisationen, stärka sig själva i sitt ledarskap samt lyfta konkreta förändringsförslag som kommunicerades direkt med högsta ledningen. 

"Mer trovärdighet med en utbildare som varit i branschen länge, och som berättar seriösa och faktabaserade historier och statistik"
"Koppling till universitet och näringsliv"
"Föreläsarna fick deltagarna att öppna sig och dela med sig sina personliga resor"

..

female career group

Suuri kansainvälinen miesvaltainen teollisuusyhtiö toivoi saavansa tukea uuden Female Career Group-ohjelmansa kehittämiseen. Ohjelman tarkoitus oli rekrytoida sisäisesti enemmän naisia huippupaikoille.

Yhteistyökumppanimme Equalaten kanssa laadimme interaktiivisen täydennyskoulutuskokonaisuuden, jonka pohjana oli tutkimus naisjohtajuudesta. Kokonaisuus sisälsi vahvan coachingosuuden osallistujien oman kehityksen tukemiseksi. Osallistujat saivat mahdollisuuden vahvistaa omaa johtajuuttan sekä tuoda esille konkreettisia muutosehdotuksia, jotka kommunkoitiin suoraan yhtiön korkeimman johdon kanssa.

"Uskottavuutta lisäsi se, että kouluttaja on ollut alalla kauan, ja joka kertoo totuudenmukaisia tarinoita ja tilastoja"
"Yhteys yliopistoon ja elinkeinoelämään"
"Luennoitsijat saivat osallistujat avautumaan ja jakamaan omat henkilökohtaiset kokemuksensa"

....

 
tasan_yhdessä
 
tasa-arvotiedon keskus Minna.png

....Hur Garanterar vi ett jämställdhets- och likabehandlingsperspeltiv i ESF-projekt?...Miten turvallistetaan Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulma ESR-hankkeessa?..How can we 

Sokra, fungerar under Institutet för välfärd och hälsa, och koordinerar Europeiska socialfondens (ESF) projekt inom verksamhetslinje 5, som ska främja social delaktighet och förhindra fattigdom. En grupp bestående av de nationella och de regionala koordinerare för Sokra, vände sig till Ekvalita för en  kunskapshöjning i jämställdhet och likabehandlingsfrågor för att kunna stöda de 200 projekt de koordinerar. Under ett halvt år arbetade vi tillsammans med gruppen som bestod av både forskare och experter inom det sociala området. Efter att vi utbildat gruppen i jämställdhet och likabehandling arbetade vi tillsammans fram ett arbetsverktyg, Tasan-yhdessä (enbart på finska), med syfte att stöda deras koordinerande ESF-projekt att ta jämställdhet och likabehandling i beaktande under planering, förverkligande och utvärderingsskedet. Tasan-yhdessä baserar sig på det av EU framtagna verktyget STANDARD som ska kvalitetssäkra jämställdhet inom ESF-projekt. Vi avslutade projektet med att skapa en utbildning för Tasan-yhdessä verktyget samt utbilda en av gruppens medlemmar i hur en utbildning och presentation av verktyget kan genomföras i fortsättningen. Vi avslutade året med att tillsammans med gruppen och ett av ESF projekten, Tenho, hålla en workshop kring verktyget på de nationella jämställdhetsdagarna.

..

Sokra koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjan 5 hankkeita, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä. Sokran valtakunnallinen ja aluellinen koordinaatio ryhmä oli Ekvalitan asiakas. Tasan yhdessä -työkalu on Sokran ja Ekvalitan tuottama työkalu, joka auttaa hankkeita kiinnittämään huomiota tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja juurruttamisvaiheessa. Tasan-yhdessä perustuu vaikuttavan ESR-hankkeille laaditun Standard-työkalun ohjeistukseen. Tasa-arvopäivällä Ekvalita, Sokra ja Tenho järjestettiin yhdessä työryhmän. Työryhmässä esiteltiin Tasan yhdessä- työkalu ja käytännön esimerkkejä. 

..

Sokra , a part of National Institute of Health and Welfare, coordinate European social fund (ESF) priority line 5 project and focused on promoting social inclusion and prevent poverty. The national and regional coordination group of Sokra needed a training in gender equality and equality in order to raise the quality of the coordination of the 200 national projects. During half a year we worked together with the group, we trained them in gender equality and equality. In a collaboration we developed a tool, Tasan-yhdessä that support the projects to take gender equality and equality into account in planning, implementing and evaluating phase. The tool is based on STANDARD, EU:s gender mainstreaming tool for ESF projects. We summed up the year with a workshop by Ekvalita, Sokra and Tenho on the National Gender Equality Days where we presented the tool and concrete work with gender equality.

....

 

....NATIONELL ORDLISTA FÖR JÄMSTÄLLDHET..valtakunnalinen tasa-arvosanasto..National dictionary on gender Equality....

....Centret för jämställdhetsinformation vid Institutet för välfärd och hälsa (THL) skapade 2016 en nationell ordlista för jämställdhetsterminologi på svenska och finska. Ekvalita fungerade som en av flera expert tillsammans med översättaren. Ekvalitas roll var att stöda diskussionen kring vilka begrepp som används på fältet av de som arbetar med jämställdhet och speciellt i den svenska översättningen samt vilka begrepp som skiljer sig på svenska mellan Finland och Sverige. 
..

Tasa-arvotiedon keskus on tuottanut valtakunnallinen tasa-arvosanasto suomeksi ja ruotsiksi. Ekvalita toimii asiantuntijana kääntäjän avuksi.
..

Centre for Gender Equality Information in Finland have produced a national dictionary on Gender Equality in Finnish and Swedish. The roll of Ekvalita was to comment on words used and needed on the field of practicians, particular in the Swedish version of the dictionary and to sort out the Swedish language differences of terminology between Finland and Sweden, .

....

 
profile_picture_1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 

....marknadsföring och innehållsproduktion för arbete med intressentgruppena i Weall -forskningsprojektet.. Weall - tutkimushankKeen Palvelun- ja Sisällöntuottaja Sidosryhmätyöskentelyyn ja Viestintään.... Marketing and contentproduction for work with stakeholders in the Weall-research project....

.... WeAll är ett forskningsprojekt som skapar ny kunskap för utvecklandet av ett hållbart och rättvist arbetsliv både på landsbygden och i städerna samt utvecklar kunskap och metoder som synliggör mångfald och främjar likabehandling i arbetet. Ekvalita har varit ansvarig för skapande av projektets grafiska profil, uppbyggnaden av hemsidan på tre språk, projektets marknadsföringsmaterial samt dess närvaro och aktivitet på social media (Facebook och Twitter). Ekvalita ansvarade för  och var delaktig i förverkligande av tre av WeAlls forskningsseminarium.
..

WeAll- hanke on tutkimuskonsortio joka tuo uutta tietoa kestävän ja tasa-arvoisen työelämän kehittämiseen maaseudulla ja kaupungeissa. Hanke tuo myös tietoa ja keinoja ihmisten moninaisuuden tunnistamiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. 
..

WeAll project builds on a multidisciplinary research consortium that creates new knowledge for the development of sustainable and equal working life in rural and urban contexts and develops information and tools for identifying diversity and promoting equality at work. Ekvalita have been in charge of creating the graphic profile of the project and coordination the construction and content of web page in three languages. Ekvalita have been supportive in creating marketing material and the presence and activity on social media (Facebook and Twitter). Ekvalita have had a coordinating role in the arrangement of three of WeAlls research seminars.

....

 

 ....Jämställdhetsintergrering av den nationella klimatplanen (KAISU).. Valtavirtaistaminen.. Gender mainstreaming of the national climate plan....

Ekvalita faciliterade på uppdrag av miljöministeriet en workshop mellan experter på jämställdhet och experter inom miljöfrågor. Deltagarna fick i uppdrag att göra en jämställdhetsanalys av den nya nationella klimatplanen, KAISU. Ekvalita skapade därefter en kortare sammanfattning av jämställdhetsanalysen som ingår som en del av klimatplanen. Workshopen aktualiserade behovet av att skapa ett mer konkret stöd för att främja jämställdhet i implementerande av klimatplanen. 
Ekvalita utvecklade därför ett jämställdhetsanalysverktyg riktat till kommunerna för att stöda främjande av jämställdhet vid förverkligande av klimatplanen. Verktyget finns på både svenska och finska.

 


"Här känner väl alla sig välkomna? -HBTQ i arbetsmiljö, bemötande och service"..HBTQ työympäristössä, kohtaamisessa ja palvelussa..LGBT training for Culture and Leisure Sector at MUNICIPAL of Sundsvall, Sweden

....Ekvalita utbildade tillsammans med vår rikssvenska samarbetspartner Equalate ca 300 medarbetarna inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundvall kommun. Utbildningen bestod av två halvdagar och genomfördes under ca 40 utbildningstillfällen. Utbildningen lyfte delvis bemötande medarbetare emellan och bemötande av kunder och besökare i verksamheten med hjälp av interaktiva övningar, diskussioner och mellanuppgifter anpassade till verksamheten. Vi producerade också en slutrapport där utbildningarna, deltagarnas utvärderingar och konsulternas reflektioner kring processerna i grupperna sammanfattades tillsammans med rekommendationer för framtiden

..

Ekvalita koulutta ruotsalainen yhteistyökumppanin Equalate:in kanssa Kultuuri- ja vapaajanjaosto Sundvallin kunnissa. Koulutus on kahden puolipäivää ja kohderyhmä on noin 400 työtekijöitä ja johdon edustaijat jaettu 40 koultustilaisuuksia.

.. 

Ekvalita and our Swedish partner Equalte LGBT training for Culture and Leisure Sector at Sundsvalls kommun 2017. The project consist of two half day trainings for approx. 400 employees in 40 training sessions.

 

....En mer jämställd och jämlik sysselsättningsservice..Tasa-arvosemmin ja yhdenvertaisemmin työllisyyspalvelu.. More gender equality and equality in the employments services....

 

....Jämlikhet i arbetet eller ViVa-projektet (2016-2018) integrerar jämställdhet och likabehandlingsperspektivet som en del av planeringen, förverkligande och utvärderingen av kommunens sysselsättningsserivce. Projektets mål är att stärka både kunskapen i dessa frågor hos medarbetarna samt kvaliteten i kundservicen. ViVa är ett Europeiska unionen finansierat utvecklingsprojekt mellan Ekvalita, Esbo och Vanda stad. Ekvalitas roll är att fungera som jämställdhetsintegrerare och största ansvaret ligger på att utveckla utbildningar och metodmaterial inom projektet.

..

Tasa-arvo työssä tai ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hanke (2016-2018) tuo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman osaksi kuntien työllisyydenhoidon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä kuntien työntekijöiden osaamista että palveluiden laatua asiakaslähtöisesti. ViVa on Eurooopan Sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke Ekvalitan, Espoon ja Vantan välissä. Ekvalitan rooli on toimia valtavirtaistamisasiantuntijana ja suurin vastuu koske valmennuskehittäjämisestä hankkeessa.

..

Equality at Work or ViVa-project(2016-2018) integrate the perspective of gender equality and equality as a part of planning, implementing and evaluation of the unemployment service of the municipals. Aim of the project is to strength, both the knowledge of these issues by the employees and the quality of the customer service. ViVa is a European Social Funded development project between Ekvalita and the city of Espoo and Vantaa. Ekvalita is the gender mainstream expert with the main task of developing the trainings.

....

 

....Normkritisk verktygslåda...normikriitinen työkalupakki..norm critical tool box....

....Malmö stad är en av de städer i Sverige som gjort ett långsiktigt och geniget arbetet för inkludering av alla kommuninvånare. Ekvalita utvecklade tillsammans med sina svenska kolleger (Medida, Equalate och Revamp) en normkritisk verktygslåda där de lagstadgade diskrimineringsgrunderna stod i fokus i samlingen av ca 30 olika inkluderande metoder för arbete på olika nivåer i kommunen.

..

Ekvalita was one of three gender equality expert organisations (Medida, Equalate and Revamp) designing a Norm Critical toolbox for creating a more equal City of Malmö (Sweden). The toolbox was design for all levels in the organisation with the legal discrimination XXX was in focus when gathering different methods on how to improve the treatment of the citizens in the service of the municipal.

....

 

Jämställdhet i lärande..Tasa-arvo kasvatuksessa..Gender equality in Education

....Jämställdhet i lärande är ett studiepaket som lyfter in jämställdhet i lärande inom skola och småbarnsfostran. Studiepaketet är utformat dels för personal inom småbarnsfostran samt för personal inom den grundläggande utbildningen. Studiepaketet består av webbaserat material och forskning, och därför skiljer sig de två språkversioner (finska och svenska) åt. Ekvalita har planerat och skapat studiepaketets innehåll (text, studiefrågor, arbetsblad och videos). Studiepaketet har förverkligats tillsammans med samarbetspartner Gaudiell. Delegationen för jämställdhetsärenden och jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet har beställt och finansierat studiepaketet. Studiematerialet är gratis och kan distribueras fritt så länge detaljer om copyright framgår.

..
Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa. Opiskelupaketti on suunnattu kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville. Opiskelupatetti koostuu webbpohjastettu ainesto ja tukimus ja siksi kieliversiot (suomi ja ruotsi) eroa toisiaan. Ekvalita on suunnitellut ja tuottanut opintopaketin sisällön (tekstit, opiskelukysymykset, työskentelytehtävät ja videoainestot). Opiskelupaketin on toteuttanut yhteistyökumppani Gaudiell:in kanssa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö ovat tilanneet ja rahoittaneet opiskelupaketin. Opiskelupaketti on ilmainen ja voiXXX levitää vapaasti niin kauan kun copyright käy ilmi.

..
Gender Equality in Education is a study package that supports a gender perspective of the pedagogical work carried out within early childhood learning (day care and pre-school) and the education of the comprehensive school (grades 1—9) in Finland. The study package in two languages, Finnish and Swedish and has been funded by the Council for Gender Equality (TANE) and the Gender Equality Unit, Ministry of Social Affairs and Health (TASY) in Finland. The study package has been designed and produced by Ekvalita and Gaudiell. Ekvalita planned and developed the content of the study package (texts and study questions, worksheets and video material). The study package materials can be freely distributed and shared as long as proper copyright details are provided.

....