....Exempel från den grundläggande utbildningen

Vi har en bred erfarenhet av att arbeta över hela Svenskfinland, med både små skolor (Skärgårdshavets skola, Vinkingaåsen skola eller Rejpelt) till större skolor och skolcentrum (Mattlidens skola, Kyrkby högstadium eller Petalax skola) samt att knyta ihop vårt besök med fortbildning av skolpersonal och möte med vårdnadshavare. Våra uppdrag varierar från att diskutera jämställdhet med alla elever klassvis i såsom i Vörå kommun eller Mariehamns stad till att organisera en jämställdhetsvecka på Botby skola, stöda en temadag på Norsens skola eller fortbilda väneleverna i västra Nyland. 

Nedan har vi listat exempel på hur vi jobbat med några utbildningsenheter. Låt dig inspireras och kontakta oss gärna för att tillsammans med oss skapa något som passar just er skola!

..

Esimerkkejä perusopetuksesta

Meillä on laaja kokemus yhteistyöstä koulujen kanssa – pienistä kouluista koulukeskuksiin – sekä vierailujemme liittämisestä koulujen henkilökunnan täydennyskoulutuksiin ja tapaamisiin huoltajien kanssa. Toimeksiantomme vaihtelevat tasa-arvosta luokittain keskustelemisesta tasa-arvoviikon järjestämiseen, teemapäivien tukemiseen ja tukioppilaiden täydennyskoulutuksiin.

Alle olemme koonneet esimerkkejä yhteistyöstämme koulutusyksiköiden kanssa. Innostu ja ota meihin yhteyttä, niin luodaan yhdessä juuri teidän koulullenne sopiva paketti!

..
We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.
..

We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.

....

 

 

våra koncept för elever inom den grundläggande utbildningen åk 1-6

  • Samtycke - respekt för varandras kroppsliga gränser

  • Ta makten tillbaka - vad handlar sexuella trakasserier om?

  • Förändra världen tillsammans - inspiration till att bryta normer


 Våra koncept för elever inom den grundläggande utbildningen åk 7-9

  • Samtycke - hur vet du att den andra vill?

  • Ta makten tillbaka - vad handlar sexuella trakasserier om?

  • Förändra världen tillsammans - inspiration till att bryta normer

 
 
 

....

JämställdhetSveckaN - Botby skola, HELSINGFORS

Botby skola ville arbeta fenomenbaserat i åldersblandade grupper under en vecka med temat jämställdhet och inkludera både personal och elever i utvecklande av jämställdhetsplanen.
Ekvalitas uppgift blev att introducera pedagogerna i jämställdhet och ojämställdhet i skolvardagen, stöda pedagogerna att utarbeta lektioner kring jämställdhet samt att ge dem stöd i hur de kunde stöda elevernas projektarbeten kring jämställdhet som de skulle planera och utföra under veckan. Ekvalita fick också i uppgift att tipsa på utomstående personer och organisationer som kunde hålla program med jämställdhetstema, speciellt till veckans avslutande jämställdhetsfest.

Botby skola delade en bild på Facebook från ett av tillfällena vi träffades.

..

Tasa-arvoviikko, Botby skola, Helsinki

Botby skolassa haluttiin työskennellä tasa-arvon parissa ilmiöpohjaisesti eri ikäisten muodostamissa ryhmissä viikon ajan ja ottaa mukaan sekä henkilökunta että oppilaat tasa-arvosuunnitelman kehittämiseen. Ekvalitan tehtävänä oli esitellä opettajille tasa-arvo ja epätasa-arvo koulun arjessa, tukea opettajia tasa-arvoon liittyvien oppituntien suunnittelussa sekä auttaa heitä tukemaan oppilaiden tasa-arvoprojektitöitä, jotka heidän oli määrä suunnitella ja toteuttaa viikon aikana. Ekvalitan tehtävänä oli myös antaa vinkkejä ulkopuolisista henkilöistä ja organisaatioista, jotka voisivat järjestää ohjelmaa tasa-arvoteemaan liittyen, erityisesti viikon päättävässä tasa-arvojuhlassa.

Botby skola jakoi Facebookissa kuvan eräästä tilaisuudesta, jossa tapasimme.

..
We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.

..We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.
....

 

....

Levandegörande introduktion för jämställdhet I skolaN - Esbo stads undervisningsförvaltning

Esbo stads undervisningsförvaltning arrangerade en föreläsningsserie om jämställdhet i skolan. Ekvalita tillfrågades att verkliga en föreläsning om det praktiska förverkligande av arbetet med många konkreta exempel och tips.
Ekvalitas föreläsning fokuserade på de fyra olika tyngdpunkterna för jämställdhetsarbete som definieras i jämställdhetslagen, gav konkreta exempel på hur detta kan förverkligas, var information och material kan hittas och vad som är speciellt viktigt för att skapa en plan som faktiskt har förutsättningar för att förverkligas.

..

Havainnollistava johdatus tasa-arvoon koulussa - Espoon kaupungin opetustoimi

Espoon kaupungin opetustoimi järjesti luentosarjan tasa-arvosta kouluissa. Ekvalitaa pyydettiin pitämään luento työn toteutuksesta käytännön tasolla konkreettisine esimerkkeineen ja vinkkeineen. Ekvalitan luento keskittyi neljään tasa-arvolaissa määriteltyyn tasa-arvotyön painoalueeseen. Annoimme konkreettisia esimerkkejä siitä, miten työ voidaan toteuttaa, mistä tietoa ja materiaalia löytää ja kerroimme, mikä on erityisen tärkeää sellaisen suunnitelman luomisessa, jolla on edellytykset toteutua.

..
We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.

..

We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.

....

 
klassrum_dsc7901.jpg
 

....

Förändra din bild

Under ett halvår arbetade Ekvalita och konstnär Heidi Lunabba tillsammans med lärare och elever från årskurs 8 från Hagelstamska och Kasavuori skola. Projektet handlade om att tillsammans gå över språkgränser, utforska könsnormer, pröva på verktyg och metoder för hur man kan bryta begränsande och uteslutande könsnormer i skolan. Projektet Projektplanen hittas här.

..

Muuta kuvaasi

Ekvalita ja taiteilija Heidi Lunabba työskentelivät yhdessä Hagelstamska skolanin ja Kasavuoren koulun opettajien ja 8. luokan oppilaiden kanssa. Projektin tarkoituksena oli yhdessä työskennellä yli kielirajojen, tutkia sukupuolinormeja, kokeilla työkaluja ja menetelmiä rajoittavien ja ulkopuolelle sulkevien sukupuolinormien murtamiseen koulussa. Projekti antoi oppilaille ja opettajille työkaluja näiden normien rikkomiseen, sekä henkilökohtaisella että toiminnallisella tasolla. Hankesunnitelma löytyy täältä

..
We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.
..
We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.
....

2016 Mattliden (2).jpg

....

Sexuella trakasserier och Könsmobbning - Västra Nylands högstadier

Varje år träffas väneleverna från fyra olika skolor och fortbildar sig tillsammans. Detta år önskade de sig kunskap och verktyg för hur en som vänelev kan stöda en mer trygg skolmiljö - fri från sexuella trakasserier och könsmobbning. Ekvalita visade på hur vi arbetar med elever och på vilket sätt väneleverna kunde hålla motsvarande diskussioner med eleverna i de olika klasserna. Väneleverna fick med sig material, metoder och verktyg för hur man kan gå tillväga med att lyfta dessa frågor och skapa förändring i vardagen.

..

Seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella - Länsi-Uudenmaan yläkoulut

Joka vuosi neljän koulun tukioppilaat tapaavat täydennyskoulutuksen merkeissä. Tänä vuonna he toivoivat tietoa ja työkaluja siihen, miten tukioppilas voi olla mukana tekemässä kouluympäristöstä turvallisempaa – sellaista, jossa ei esiinny seksuaalista häirintää tai häirintää sukupuolen perusteella. Ekvalita näytti, millä tavoin me itse työskentelemme oppilaiden kanssa ja millä tavoin tukioppilaat voisivat käydä vastaavia keskusteluja eri luokkien oppilaiden kanssa. Tukioppilaat saivat mukaansa materiaalia, menetelmiä ja työkaluja alkuun pääsemiseksi, kysymysten esille ottamiseksi sekä muutoksen luomiseksi arkeen.

..
We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.

..

We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.

....

 
 

....

jämställdhet i skolan - Alla skolor i vörå kommun

Vörå kommun önskade arbeta kring jämställdhet i skolorna genom att rikta interaktiva föreläsningar till alla svenskspråkiga elever i åk 1-9 som finns utplacerade i nio olika skolor runt om i Vörå kommun.
Ekvalita utarbetade tre olika typer av interaktiva föreläsningskoncept för att anpassa arbete bättre till de olika åldersgrupperna. Föreläsningarna fokuserade på hur flickighet och pojkighet skapas lokalt i varje skola och på vilket sätt eleverna kan vara med och bredda möjligheterna att vara flickor, pojkar eller bara få vara barn.

..

Tasa-arvo koulussa - Vöyrin ruotsinkieliset koulut

Vöyrin kunnan kouluissa haluttiin työskennellä tasa-arvon parissa suuntaamalla vuorovaikutteiset luennot kaikille 1.-9.-luokkalaisille ruotsinkielisille oppilaille, joita on Vöyrissä yhdeksässä eri koulussa. Ekvalita laati kolme eri tyyppistä vuorovaikutteista luentomallia, jotta ne mukautuisivat paremmin eri ikäryhmille. Luennot keskittyivät siihen, miten tyttöys ja poikuus luodaan paikallisesti kussakin koulussa, ja millä tavoin oppilaat voivat olla mukana laajentamassa mahdollisuuksia olla tyttöjä ja poikia tai ihan vain lapsia.

..
We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.

..

We are sorry. There are no available examples in English from trainings in primary school.

....