....Ekvalitas produktion..Ekvalitan ainestoa..Production of Ekvalita....

Ekvalita utvecklar och producerar kontinuerligt material, checklistor, stöddokument, metoder, artiklar, vi ger intervjuer, arrangerar seminarium, bloggar och skriver kolumner. 

Ekvalita develop and produce material, check-lists, supportive material, methods, articles. We are also interviewed by media, write bloggs and columns. 

books.jpg

....Rapporter och MetodmaTerial..JULKAISUT JA MENETELMÄAINESTO..Reports and method materials....

....

Vissa av de större projekt som Ekvalita deltagit i har utmynnat i en slutrapport medan andra projekt har haft ett metodmaterial som slutprodukt. Vi har samlat dessa i en lista (på engelska)

..

Osassa suuremmista projekteista, joihin Ekvalita on osallustunut on tehty loppuraportti, toisissa projekteissa on luotu menetelmäaineisto. Nämä löytyvät täältä (englanniksi).

..

Some of the bigger projects of Ekvalita have demanded a final report that summaries the conducted work. Some of them are published online others are not available. We have listed them here.

.... 

 

...Seminarium..Seminaarit..Seminars...

....

Vi organiserar frukost- och lunchträffar, halvdags- eller flera dagars seminarier, större interaktiva workshop med anknytning till vårt expertområde och på beställning av er.
Vi deltar i större seminarium eller events med egna seminarium, tillsammans med samarbetskolleger eller kunder. Vi har samarbetat blanda annat med:

  • Nationella jämställdhetsdagarna (Finland)
  • Almedalsveckan, Visby, Sverige 
  • Kuntamarkkinat
  • Nordiska ministerrådet
  • Pride (Helsinki, Stockholm, Åland och Raseborg)

....

 

....Artiklar och andra publicerade texter..Artikkelit ja julkaistettut tekstit.. Articles and Other published texts....

....
Ekvalita har haft äran att bli inbjuden att dela med oss vår kunskap tillsammans med andra i olika former. Vi har listat en del av dessa, och fortsätter samlandet av bloggtexter och kolumner.

..

Ekvalita on jakanut tietämystään yhdessä muiden kanssa eri muodoissa. Osa näistä löytyy listasta, ja jatkamme blogikirjoitusten ja kolumnien keräystä.

..

Ekvalita have been invited to collaborate or contribute with our expertise and experiences together with others. We listed some of the printed ones here. 
.... 

 

....Jämlikhetsresan...Tasa-arvomatka..Equality journey....

....

Efter att år efter år sett organisationer kämpa med att göra analyser av jämställdhet och jämlikhetsläget i organisationen föddes en egen produkt, Jämlikhetsresan. Jämlikhetsresan guidar dig och din organisation på ett enkelt och tydligt sätt igenom en analysprocess och dessutom skapar ni en egen handlingsplan parallellt. Idag guidar Medida (Sverige, initiativtagare till verktyget), Ekvalita (Finland) och Espora (Spanien) dig att jämställdhets- och jämlikhetsintrergrera delar av eller hela verksamheter.

letters-raphael-schaller.jpg

....Media....

Vi på Ekvalita har inte bara erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och likabehandling utan dessa ämnen starkt representerat i våra examina från universitetet. Med denna kompetens ges vi också kontinuerligt möjlighet att dela med oss av vår expertis i media. Vi har listat några av dessa artiklar här.
..

Ekvalitan väellä ei ainoastaan ole kokemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä, nämä aiheet ovat myös vahvasti edustettuina yliopistotutkinnoissamme. Pätevyydemme ansiosta meillä on mahdollisuus jakaa tietoamme jatkuvasti mediassa. Tähän olemme listanneet osan artikkeleista.

..


The people of Ekvalita not only have experiences of working with gender equality and equality issues but are also all high educated within Gender Studies. With this competence we also are given the possibility to share our expertise in media. Some of the articles are listed here.

....

 

....Samarbete med forskare.. Yhteistyö tutkijoiden kanssa...Collaboration with researchers....

....Vi har varit med som samarbetsparter i olika forskningsprojekt, vi anställer egna forskare vid behov eller initierar forsknings- och utvecklingsprojekt.

....