....

Ekvalita driver tre större projekt just nu; Tasa-arvoa talousarvioon (ung. jämställd budgetering) 2017–2018, vem é man? Maskulinitet i skolan 2018–2020 samt Mer PLATS! förändring av könsnormer i yrkesskolan 2018–2021. Inom kort kommer mer information om de nya projekten.

..

Ekvalitalla on tällä hetkellä kolme isoa hanketta; Tasa-arvoa talousarvioon (2017–2018), kuka on mies – maskuliinisuustyö koulutusympäristössä (2018–2020) sekä ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin (2018-2020). Lisätietoja hankkeista on pian saatavilla.

..

Ekvalita is the machine behind three bigger projects; Gender Budgeting (2017–2018), who is a man? Masculinity in Educational Environment (2018–2020) and Renovation of gender norms in Vocational Education (2018–2021). There will soon be more information and proper translations about the newer projects.

..

Ekvalita is the machine behind three bigger projects; Gender Budgeting (2017–2018), who is a man? Masculinity in Educational Environment (2018–2020) and Renovation of gender norms in Vocational Education (2018–2021). There will soon be more information and proper translations about the newer projects.

....


Jämställd budgeting..Tasa-arvoa talousarvioon..Gender Equality in the Government Budget..Gender Equality in the Government Budget

....

Jämställdhetsintegrerad budget är ett projekt i anslutning till statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS). Inom projektet utvecklas könskonsekvensbedömning av statsbudgeten och könsmedveten budgetering inom den statliga förvaltningen i Finland.

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att könskonsekvensbedömning och övrig praxis inom könsmedveten budgetering i framtiden ska bli en del av statens budgetprocess.

Första utredningen Sukupuolitietoinen budjetointi – muiden maiden hyvät käytännöt (ung. Jämställd budgeting - andra länders goda exempel) samt video Mitä tarkoitetaan sukupuolitietoisella budjetoinnilla? (vad betyder jämställd budgetering) hittas på finska på projektets blogg.

Projektet genomfördes under 2017- 2018 och slutseminariet ägde rum den 4.9.2018 i Ständerhuset i Helsingfors. En inspelning från seminariet går att se här och projektets slutrapport Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi kan läsas här.

Ekvalita förverkligade projektet genom forskarna filosofie doktor Anna Elomäki samt samhällsdoktor och docent Hanna Ylöstalo.

..

Tasa-arvoa talousarvioon on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN-TEAS) liittyvä hanke, jossa kehitetään talousarvion sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia Suomessa. Talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittäminen on yksi Juha Sipilän hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimenpiteistä.

Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja muut sukupuolitietoisen budjetoinnin työkalut edistävät valtion tulojen ja menojen kohdentumista tavalla, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. 
Ensimäinen selvitys Sukupuolitietoinen budjetointi – muiden maiden hyvät käytännöt ja video Mitä tarkoitetaan sukupuolitietoisella budjetoinnilla? löytyy myös blogista.

Hanke vietiin päätökseen vuoden 2018 aikana ja loppuseminaari järjestettiin 4.9.2018 Helsingin Säätytalossa. Seminaarin tallenteen löydät täältä. Hankkeen loppuraportin Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi voit lukea täältä.

Ekvalitan toteuttaman hankkeen vastuullisina tutkijoina toimivat FT Anna Elomäki ja YTT, dosentti Hanna Ylöstalo.

..

Gender Equality in the Government Budget -Research Project Initiative
(Tasa-arvoa talousarvioon) is part of the Government’s analysis, assessment and research activities implemented by the Prime Minister’s Office. The project develops methods to assess the gender impacts of the government budget as well as other gender budgeting tools and practices to be used in the Finnish government administration.

The long-term objective of the project is to make gender impact assessment and gender budgeting an integral part of the government’s budget process.

The first publication Sukupuolitietoinen budjetointi – muiden maiden hyvät käytännöt (Gender Budgeting - good examples from other coutries) and the video Mitä tarkoitetaan sukupuolitietoisella budjetoinnilla? (What is Gender Budgeting? ) can be found in Finnish on the blog. of the project.

The project reached its end in 2018 and the final seminar took place on 4.9.2018 at Säätytalo in Helsinki. A recording from the seminar can be seen here and the project's final report Tasa-arvoa talousarvioon - talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi can be read here.

Ekvalita carried out the project with two top researcher, Doctor of Philosophy Anna Elomäki and Title of Docent and Doctor of Social Science Hanna Ylöstalo together with other experts and reseachers in the field.

..

Gender Equality in the Government Budget -Research Project Initiative (Tasa-arvoa talousarvioon) is part of the Government’s analysis, assessment and research activities implemented by the Prime Minister’s Office. The project develops methods to assess the gender impacts of the government budget as well as other gender budgeting tools and practices to be used in the Finnish government administration. The project is part of The Government Action Plan for Gender Equality 2016–2019.

The long-term objective of the project is to make gender impact assessment and gender budgeting an integral part of the government’s budget process.

The first publication Sukupuolitietoinen budjetointi – muiden maiden hyvät käytännöt (Gender Budgeting - good examples from other coutries) and the video Mitä tarkoitetaan sukupuolitietoisella budjetoinnilla? (What is Gender Budgeting? ) can be found in Finnish on the blog. of the project.

The project reached its end in 2018 and the final seminar took place on 4.9.2018 at Säätytalo in Helsinki. A recording from the seminar can be seen here and the project's final report Tasa-arvoa talousarvioon - talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi can be read here.

Ekvalita carried out the project with two top researcher, Doctor of Philosophy Anna Elomäki and Title of Docent and Doctor of Social Science Hanna Ylöstalo together with other experts and reseachers in the field.

....

 

Vem é man? Maskulinitet i skolan..Maskuliinisuustyö koulutus-ympäristöissä..Masculinity work in Educational Environments..Masculinity work in Educational Environments

....

Ekvalita erhöll början av år 2018 finansiering för att arbeta med frågor om maskulinitet, jämställdhet och #metoo Projektet Vem é man? Maskulinitet i skolan arbetar för att synliggöra och bryta upp destruktiva normer kring manlighet och maskulinitet genom att utveckla pedagogiska metoder för undervisning, jämställdhetsarbete och elevvårdsarbete. Under projektettiden samarbetar vi bland annat med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa, Förbundet Hem och Skola, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, forskare inom temat och en mängd olika skolor runt om i Svenskfinland.

Vi tackar Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne som finansierar projektet.

..

Ekvalita sai vuoden 2018 alussa rahoitusta työhön maskuliinisuuden, tasa-arvon ja #metoon parissa. Projekti tekee näkyväksi ja murtaa miehisyyteen ja maskuliiniteettiin liittyviä tuhoisia normeja kehittämällä pedagogisia metodeja opetukseen, tasa-arvotyöhön ja oppilashuoltotyöhön. Projektin aikana teemme yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa sekä eri koulujen kanssa. M.m. seuraavat tahot ovat mukana projektissa: Åbo Akademin pedagoginen tiedekunta, Hem och skola-yhdistys, Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne rahoittaa projektia ja haluamme kiittää heitä.

..

At the beginning of the year 2018 Ekvalita received funding to work on issues connected to masculinity, gender equality and #metoo. The project focuses on highlighting and breaking down destructive norms on masculinity by developing educational methods for teaching, gender equality work and pupil care.
During the project, we’re collaborating with the Faculty of Education and Welfare Studies at Åbo Akademi in Vaasa, the association Hem och Skola, the Finnish Swedish School Youth Association, researchers in the field and a variety of schools around Finland.


We want to thank Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne that is funding the project.

..

At the beginning of the year 2018 Ekvalita received funding to work on issues connected to masculinity, gender equality and #metoo. The project focuses on highlighting and breaking down destructive norms on masculinity by developing educational methods for teaching, gender equality work and pupil care.
During the project, we’re collaborating with the Faculty of Education and Welfare Studies at Åbo Akademi in Vaasa, the association Hem och Skola, the Finnish Swedish School Youth Association, researchers in the field and a variety of schools around Finland.


We want to thank Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne that is funding the project.

....

Mer plats! - Förändring av könsnormer i yrkesskolan.. Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin..Renovation of gender norms in Vocational Education..Renovation of gender norms in Vocational Education

....

Ekvalita har erhållit finansiering för att stötta arbete för jämställdhet inom yrkesskolan. Projektet Mer plats! - Förändring av könsnormer i yrkesskolan arbetar speciellt med pedagoger på yrkesskolor och samarbetar med projektet Jämställdhet och reform (Tasa-arvoa ja reformia) - yrkeslärarutbildningarna på yrkeshögskolorna. Projekten kommer att lägga tyngdpunkten på att strukturellt stöda arbetet för att motverka könssegregering i yrkesskolorna och samarbetar med projektet SEGLI som också arbetar med jämställdhet på arbetsmarknaden.

Projektet är tvåspråkigt (svenska och finska) och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

..

Ekvalita on saanut rahoitusta tasa-arvotyön tukemiseen ammattikouluissa. Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin-hanke työskentelee erityisesti ammattikoulujen opettajien kanssa, sekä tehdä yhteistyötä ammattikoulujen opettajakoulutusten kanssa (hanke Tasa-arvoa ja reformia), jotka asettavat painopisteen ammattikoulujen rakenteellisen työn tukemisessa.

Hanke on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja sen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

..

Ekvalita has received funding to support gender equality in Vocational Education. We’re working particularly with teachers within the vocational education and within the context of their school subjects. We are also collaborating with the universities of Applied Science and their vocational teacher education. The projects will create and strengthen the foundation for structurally working with gender equality in the vocational schools. The project is bilingual (Finnish and Swedish) and financed by the Ministry of Education and Culture.

..

Ekvalita has received funding to support gender equality in Vocational Education. We’re working particularly with teachers within the vocational education and within the context of their school subjects. We are also collaborating with the universities of Applied Science and their vocational teacher education. The projects will create and strengthen the foundation for structurally working with gender equality in the vocational schools. The project is bilingual (Finnish and Swedish) and financed by the Ministry of Education and Culture.

….