....Kontakta mig ..Ota minuun yhteyttä ..Do not hesitate to contact me ..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....
malin.gustavsson@ekvalita.fi
+358 45 128 9878

LinkedIn

@MalinGustav

Malin Gustavsson

VD, Expert i jämställdhet och likabehandlingsfrågor, fil.mag, pol. kand..Toimitusjohtaja, Tasa-arvo- ja moninaisuusasiantuntija, FM, VTK ..MD, Gender Equality and diversity expert, MA, B.Soc.Sc ..MD, Gender Equality and diversity expert, MA, B.Soc.Sc

....
Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats.

Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling.

Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.

..Perustin Ekvalitan vuonna 2008, koska halusin tehdä kokopäiväisesti töitä itselleni tärkeiden asioiden parissa. Minua motivoi halu edistää oikeudenmukaisemman ja kaikille avoimen yhteiskunnan rakentumista uusien sosiaalisten innovaatioiden ja metodien avulla. Mielestäni olemme nyt käännekohdassa, jossa työskentely tasa-arvo- ja moninaisuuskysymysten kanssa vaatii uudenlaisia lähestymistapoja ja keinoja. Samoin edellytykset ja odotukset työelämälle ja työssä viihtymiselle ovat muuttuneet.

Ihmiset, jotka uskaltavat haastaa totuttuja tapoja, kuunnella sekä työyhteisöä että asiakkaita ja luoda uutta inspiroivat minua. Haluan olla tukena sellaisille organisaatioille, jotka ovat jo lähteneet tai suunnittelevat lähtevänsä matkalle kohti uutta.

Vahvuuteni on kyky hahmottaa organisaatioiden haasteita ja mahdollisuuksia. Osaan tuoda käytännön tasolle meneviä ratkaisuja strategisen kehittämisen rinnalle. Verkostot ja yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa ovat keskiössä oman kehittymiseni kannalta. Ajatustenvaihto pohjoismaisten ja eurooppalaisten kollegoiden kanssa auttaa keksimään uusia ja erilaisia tapoja tehdä työtäni. Lue enemmän minusta 375 Humanistia.

..I founded Ekvalita in 2008, because I wanted to work full-time for myself with issues that I consider vitally important. I am motivated by the drive to further a more just and open society for everyone through social innovations and methods. I perceive us to be at a turning point, in which working with issues of equality and non-discrimination require the development of new approaches and means. Simultaneously, the expectations and conditions of working life have changed.

I am motivated by people who want to challenge conventional tendencies, listen to both clients and work communities, and create new strategies. I want to collaborate with organizations that are planning on, or have already embarked on, new paths.

My strength is the ability to identify organizational challenges and possibilities. I provide practical solutions to complement strategic development. My own development is fostered by networks and the possibility to work together with different actors. Exchanging ideas with Nordic and European colleagues spurs new ideas and develops different ways of approaching and advancing my work. Read more about me at 375 Humanistia.
....

....Foto.. Valokuvat.. Photo.... Johan Karrento....

Skärmklipp.JPG
File 12-26-17, 1 40 02 PM.jpeg

 

....

Vi svarar även på frågor på

..

Vastaamme myös kysymyksiin osoitteessa

..

We also reply on your questions on

..

We also reply on your questions on

....

aj.qassim@ekvalita.fi

0403620618

Amjad Qassim Ibraheem

Assistent..avustaja.. Assistant..AssistanT

....

Min uppgift på Ekvalita är att stöda det administrativa arbetet. Jag har en kandidat i IT från Al Ma'mon University College i Baghdad. Jag är asylsökande från Irak och sedan 2015 in Finland, här jag fortfarande väntar på ett positivt beslut. Under dessa två år i Finland har jag arbetat mycket inom frivilligarbete bl.a. för Röda Korset och Coffee without boarders som stöder asylsökande och papperslösa. Under hösten 207 fungerade jag som koordinerare av frivilliga i projektet Peoples Architecture under Helsinki Design week, vilket gav mig möjlighet att visa upp min goda koordineringsförmåga. Mitt arbete vid Ekvalita är också en introduktion till finskt arbetsliv och ger mig även ett perspektiv på det finska samhället ur en arbetslivssynvinkel. Jag är mycket tacksam att vara den del av Ekvalita eftersom det också ger mig en mer konkret plats i det finska samhället.

..

My task at Ekvalita is to be a support in administrative issues. I have a bachelor in Computer Engineering from Al Ma'mon University College in Baghdad. I’m in Finland as an asylum seeker from Iraq since 2015 and I am still waiting for a positive decision. During these two years in Finland I did a lot of voluntary work, as in the Red Cross and in Coffee without Borders that support people without paper and asylum seekers. In autumn 2017 I worked as a coordinator of volunteers in the project People’s Architecture at Helsinki Design Week, which gave me the possibility to show my good coordinating skills. My work at Ekvalita is also an introduction to Finnish work life and it gives me a perspective of Finnish society from a work perspective. I am very grateful to join the team of Ekvalita as it also gives me a more concrete place in the Finnish society.

..

My task at Ekvalita is to be a support in administrative issues. I have a bachelor in Computer Engineering from Al Ma'mon University College in Baghdad. I’m in Finland as an asylum seeker from Iraq since 2015 and I am still waiting for a positive decision. During these two years in Finland I did a lot of voluntary work, as in the Red Cross and in Coffee without Borders that support people without paper and asylum seekers. In autumn 2017 I worked as a coordinator of volunteers in the project People’s Architecture at Helsinki Design Week, which gave me the possibility to show my good coordinating skills. My work at Ekvalita is also an introduction to Finnish work life and it gives me a perspective of Finnish society from a work perspective. I am very grateful to join the team of Ekvalita as it also gives me a more concrete place in the Finnish society.

..

My task at Ekvalita is to be a support in administrative issues. I have a bachelor in Computer Engineering from Al Ma'mon University College in Baghdad. I’m in Finland as an asylum seeker from Iraq since 2015 and I am still waiting for a positive decision. During these two years in Finland I did a lot of voluntary work, as in the Red Cross and in Coffee without Borders that support people without paper and asylum seekers. In autumn 2017 I worked as a coordinator of volunteers in the project People’s Architecture at Helsinki Design Week, which gave me the possibility to show my good coordinating skills. My work at Ekvalita is also an introduction to Finnish work life and it gives me a perspective of Finnish society from a work perspective. I am very grateful to join the team of Ekvalita as it also gives me a more concrete place in the Finnish society.

....

 

Photo 10-11-17, 1 52 18 AM.jpg

....Om du vill komma i kontakt med mig, maila mig på.. Saat minuun yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen.. You can contact me on....
 sasha.linder@ekvalita.fi

....Vi svarar även på frågor på.. Vastaamme myös kysymyksiin osoitteessa.. We also reply on your questions on .... utbildning@ekvalita.fi

Sasha Linder

....Utbildare i ekvalitas skolteam..ekvalitan koulutustiimin kouluttaja..Trainer For the educational crew of Ekvalita....

.... Jag började på Ekvalita som praktikant hösten 2016 och blev därefter erbjuden en plats i utbildningsteamet.
Universitetsstudier i filosofi, genusvetenskap och religionsvetenskap ger mig ett brett perspektiv på frågor angående etik, samhällskritik, makt och identitet. Tack vare mitt tidigare arbete som utbildare för Seta rf har jag erfarenhet av att handleda olika sorters grupper, såväl barn och unga som vuxna pedagoger. Jag inspireras av chansen att arbeta för konkret samhällelig förbättring inom ett område som ligger nära hjärtat.

..Aloitin Ekvalitalla harjoittelijana syksyllä 2016, minkä jälkeen minulle tarjottiin paikka koulutustiimissä.
Yliopisto-opinnot filosofiassa, sukupuolitutkimuksessa ja uskontotieteessä tarjoavat laajan perustan etiikkaan, yhteiskuntakritiikkiin, valtaan ja identiteettiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Työskentelyni Seta ry:n kouluttajana on antanut minulle käytännön kokemusta sekä lasten ja nuorten että aikuisten pedagogienkin kanssa toimimisesta.
Minua inspiroi mahdollisuus tehdä konkreettista työtä paremman yhteiskunnan eteen minulle tärkeällä alueella.

..

Sasha Linder is the newest member in Ekvalita's team. Text about Sasha is about to come up!

....

File 12-26-17, 1 39 34 PM.jpeg

.....Om du vill komma i kontakt med mig, maila mig på.. Saat minuun yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen..You can contact me on....

 hanna.kemppainen@ekvalita.fi

+358 40 5673 071

Hanna Kemppainen

....FORSKArassistent FÖR PROJEKTET "JämställdHETsintegrerad budget".. TUTKIMUSAVUSTAJA HANKKEESSA "tASA-ARVOA TALOUSARVIOON”.. RESEARCH assistant IN THE PROJECT "GENDER BUDGETING"....

....Hanna Kemppainen jobbar som forskarassistent för oss. Text är på kommande! Mer info om projektet (enbart på finska)

..
Hanna Kemppainen työskentelee Ekvalitassa tutkimusavustajana. Teksti on tulossa! Enemmän tietoa hankkeesta löytyy tästä.

..
Hanna Kemppainen is working as a research assistant for Ekvalita. Text is about to come up soon!....

 

....Ekvalita har tre utgångspunkter i sitt värdegrundsarbete: livskvalitet, ansvar och möjligheter som vi både använder internt och då vi träffar våra kunder

Ekvalita grundades 2008 och fungerar som en smältdegel och think tank av professionella som arbetar med ett normmedvetet perspektiv för mer rättvisa tillsammans med våra kunder.

Vi är medlemmar i nätverket FIBS (Finnish Business & Society) samt medlem i deras mångfaldsnätverk. Genom det har vi undertecknat ett mångfaldskontrakt och som medlemmar förbinder vi oss utveckla ledarskap och praxis som stöder mångfald. Vi är också medlemmar i det svenska nätverket Mångfaldsföretagarna som kräver att medlemmarna använder sig av aktuell forskning och erfarenheter från tidigare projekt inom sitt område, agerar professionellt i kundrelationer samt respekterar kollegor och konkurrenter som professionella och seriösa aktörer samt är lyhörd mot kunden och kundens behov, men utan att ge avkall på sin egen expertis.


Ekvalita drivs av VD och expert Malin Gustavsson. Förutom vårt skolteam så beroende på de uppdrag vi får av våra kinder använder vi oss av vårt breda nätverk för att erbjuda bästa kvalitet på våra tjänster och produkter. År 2105 tilldelades vi hederstiteln Årets Kristiina, av genusvetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet för vårt arbete.

..

Arvot Ekvalitan työskentelyn takana ovat:
elämänlaatu, vastuu ja mahdollisuudet
Käytämme niitä sekä oman toimintamme että asiakastyön lähtökohtana

Ekvalitassa yhdistyy erilaisten asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus, yhdistävänä tekijänä on työskenteleminen normien kanssa normikriittisestä tai normitietoisesta lähtökohdasta.
Olemme FIBS:in monimuotoisuusverkoston jäsen. Olemme allekirjoittaneet monimuotoisuussitoumuksen ja monimuotoisuusverkoston jäsenenä kehitämme monimuotoisuutta arvostavaa johtamista ja käytäntöjä. Olemme myös jäsen ruotsalaisessa verkostossa Mångfaldsföretagarnassa (n. Moninaisuusyrittäjät).

Ekvalita on perustettu vuonna 2008 ja vetovastuussa toiminnasta on FM Malin Gustavsson (toimitusjohtaja, asiantuntija). Ekvalitassa toimii oma koulutusiimi, joka on erikoistunut oppilaitosten keskeisiin tasa-arvo- ja moninaisuuskysymyksiin. Ekvalitan asiantuntijakaartiin kuuluvat tutkija Mari Kupiainen. Lisäksi joukkoomme kuuluu laaja verkosto asiantuntijoita eri aloilta, jotka tarvittaessa työskentelevät kanssamme parhaan mahdollisen palvelun ja laadun takaamiseksi. 

..

Ekvalita is built on strong values:
quality of life, responsibility and opportunity
Our values guide our work and form the basis of our client services

Ekvalita brings together the experience and knowledge of experts who work from norm conscious and norm critical standpoints. 
Ekvalita is a member of FIBS, Finland’s leading corporate responsibility network. And a member of their diversity charter network. As a member we have sign a diversity contract to develop diversity in leadership and practise. We are also a member of Mångfaldsföretagarna (Diversity Entrepreneurs), a Swedish network.

Ekvalita was founded in 2008 and is currently spearheaded by Malin Gustavsson (MA, CEO). Ekvalita has its own education team, which specializes in questions of equality in educational institutions. Ekvalita’s team of experts also includes Mari Kupiainen. We are also affiliated with a large network of specialists from different fields who supplement our team to ensure the best possible quality of our services. Year 2015 Ekvalita received "Vuoden Kristiina-palkinto" for our work in the field.

....