Foto

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

malin.gustavsson@ekvalita.fi
+358 45 128 9878

LinkedIn

@MalinGustav

Malin Gustavsson

VD, EXPERT I JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLINGSFRÅGOR, FIL.MAG, POL. KAND ..TOIMITUSJOHTAJA, TASA-ARVO- JA MONINAISUUSASIANTUNTIJA, FM, VTK ..CEO, GENDER EQUALITY AND DIVERSITY EXPERT, MA, B.SOC.SC ..CEO, GENDER EQUALITY AND DIVERSITY EXPERT, MA, B.SOC.SC

....

Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats. Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling. Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.

..

Perustin Ekvalitan vuonna 2008, koska halusin tehdä kokopäiväisesti töitä itselleni tärkeiden asioiden parissa. Minua motivoi halu edistää oikeudenmukaisemman ja kaikille avoimen yhteiskunnan rakentumista uusien sosiaalisten innovaatioiden ja metodien avulla. Mielestäni olemme nyt käännekohdassa, jossa työskentely tasa-arvo- ja moninaisuuskysymysten kanssa vaatii uudenlaisia lähestymistapoja ja keinoja. Samoin edellytykset ja odotukset työelämälle ja työssä viihtymiselle ovat muuttuneet. Ihmiset, jotka uskaltavat haastaa totuttuja tapoja, kuunnella sekä työyhteisöä että asiakkaita ja luoda uutta inspiroivat minua. Haluan olla tukena sellaisille organisaatioille, jotka ovat jo lähteneet tai suunnittelevat lähtevänsä matkalle kohti uutta. Vahvuuteni on kyky hahmottaa organisaatioiden haasteita ja mahdollisuuksia. Osaan tuoda käytännön tasolle meneviä ratkaisuja strategisen kehittämisen rinnalle. Verkostot ja yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa ovat keskiössä oman kehittymiseni kannalta. Ajatustenvaihto pohjoismaisten ja eurooppalaisten kollegoiden kanssa auttaa keksimään uusia ja erilaisia tapoja tehdä työtäni. Lue enemmän minusta 375 Humanistia.

..

I founded Ekvalita in 2008, because I wanted to work full-time for myself with issues that I consider vitally important. I am motivated by the drive to further a more just and open society for everyone through social innovations and methods. I perceive us to be at a turning point, in which working with issues of equality and non-discrimination require the development of new approaches and means. Simultaneously, the expectations and conditions of working life have changed. I am motivated by people who want to challenge conventional tendencies, listen to both clients and work communities, and create new strategies. I want to collaborate with organizations that are planning on, or have already embarked on, new paths. My strength is the ability to identify organizational challenges and possibilities. I provide practical solutions to complement strategic development. My own development is fostered by networks and the possibility to work together with different actors. Exchanging ideas with Nordic and European colleagues spurs new ideas and develops different ways of approaching and advancing my work. Read more about me at 375 Humanistia.

..

I founded Ekvalita in 2008, because I wanted to work full-time for myself with issues that I consider vitally important. I am motivated by the drive to further a more just and open society for everyone through social innovations and methods. I perceive us to be at a turning point, in which working with issues of equality and non-discrimination require the development of new approaches and means. Simultaneously, the expectations and conditions of working life have changed. I am motivated by people who want to challenge conventional tendencies, listen to both clients and work communities, and create new strategies. I want to collaborate with organizations that are planning on, or have already embarked on, new paths. My strength is the ability to identify organizational challenges and possibilities. I provide practical solutions to complement strategic development. My own development is fostered by networks and the possibility to work together with different actors. Exchanging ideas with Nordic and European colleagues spurs new ideas and develops different ways of approaching and advancing my work. Read more about me at 375 Humanistia.

....

band2.png
Naomi Wuori

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

naomi.wuori@ekvalita.fi

+358 40 826 6959

Naomi Wuori

LedningsASSISTENT ..Johdon AssiStentti .. Executive ASSISTANT ..Executive ASSISTANT

....

Jag är en magisterstuderande i sociologi vid Helsingfors Universitet. Jag började arbeta vid Ekvalita som assistent vintern 2018. Min passion ligger i genusfrågor, men jag har inom mina studier också riktat mig in på etniska relationer och därmed fått en insikt i frågor om kultur och etnicitet. Jag har även studerat organisationskultur vid Vrije Universiteit Amsterdam, vilket väckt mitt intresse för maktstrukturer, diskriminering samt jämställdhet inom organisationer. Mina studier och tidigare arbetserfarenhet inom forskning har medfört ett brett och kritiskt samhällsperspektiv samt en öppenhet för nytänkande. Att arbeta vid Ekvalita möjliggör att jag får utveckla min kunskap inom ett område jag brinner för samt vid en organisation vars värderingar jag understöder.

..

Olen sosiologian maisterivaiheen pääaineopiskelija Helsingin Yliopistossa. Opintojen ohessa aloitin työt Ekvalitassa talvella 2018. Olen pääsääntöisesti kiinnostunut sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä, mutta sen lisäksi olen perehtynyt kulttuuriin ja etnisiin suhteisiin liittyviin kysymyksiin. Olen myös opiskellut organisaatiokulttuuria Vrije Universiteit Amsterdamissa, mikä herätti kiinnostukseni organisaatioiden sisäisiin valtarakenteisiin, syrjintään sekä tasa-arvokysymyksiin. Opintoni ja aikaisempi työkokemukseni ovat johdattaneet minut tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä kriittisesti ja analyyttisesti sekä suhtautumaan avoimesti uudenlaisiin ajattelutapoihin. Ekvalita tekee työtä yhteiskunnallisen muutoksen puolesta ja koska omat arvoni ovat samansuuntaiset, koen hyvin mielenkiintoiseksi työskennellä Ekvalitan kaltaisessa organisaatiossa.

..

I am a Master’s student at the University of Helsinki with a major in sociology. I started working at Ekvalita as an assistant in winter 2018. While my passion lies in gender issues, I have also studied ethnic relations and gained insight into issues related to culture and ethnicity. Additionally, I have studied organizational culture at Vrije Universiteit Amsterdam, where I developed an interest for power structures, discrimination and equality within organizations. My studies and previous work experience has provided me with a broad and critical perspective on societal issues and an openness for new ways of thinking. I find it inspiring to work for an organization who shares my values, and to be able to develop my knowledge and skills in a field I am passionate about.

..

I am a Master’s student at the University of Helsinki with a major in sociology. I started working at Ekvalita as an assistant in winter 2018. While my passion lies in gender issues, I have also studied ethnic relations and gained insight into issues related to culture and ethnicity. Additionally, I have studied organizational culture at Vrije Universiteit Amsterdam, where I developed an interest for power structures, discrimination and equality within organizations. My studies and previous work experience has provided me with a broad and critical perspective on societal issues and an openness for new ways of thinking. I find it inspiring to work for an organization who shares my values, and to be able to develop my knowledge and skills in a field I am passionate about.

....

band2.png
Nana Blomqvist

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

nana.blomqvist@ekvalita.fi
+358 40 684 4878

Nana Blomqvist

projektledare för ekvalitas maskulinitetsprojekt ..ekvalitan maskuliinisuushankkeen projektipäällikkö ..project manager for ekvalita's masculinity project ..project manager for ekvalita's masculinity project

....

Jag är projektledare för Ekvalitas maskulinitetsprojekt som lanserades sommaren 2018. Jag har en magisterexamen i genusvetenskap, studier i juridik och redovisning och en doktorsavhandling under arbete i religionsvetenskap. Tidigare har jag jobbat som frilansande journalist, vikarie i gymnasium, koordinator för olika projekt med asylsökande. Jag har bland annat koordinerat ett traumakartläggningsprojekt vid institutionen för logopedi och psykologi vid Åbo Akademi, som genomfördes vid flyktingförläggningar runtom i Finland. Jag tycker mycket om att undervisa, koordinera meningsfulla projekt som detta och jag tror på en mer balanserad och rättvis värld.

..

Olen projektipäällikkö Ekvalitan maskulinisuushankkeessa, joka alkoi kesällä 2018. Olen suorittanut sukupuolentutkimuksen maisteritutkinnon, laki - ja kirjanpito-opintoja ja minulla on väitöskirja tekeillä. Olen aikaisemmin ollut freelance toimittajana, sijaisopettajana lukiossa ja koordinaattorina turvapaikanhakijoihin liittyvissä hankkeissa. Olen mm. koordinoinut traumakartoitushankkeen Åbo Akademin logopedian ja psykologian laitokselle. Hankkeen kartoitus toteutettiin vastaanottokeskuksissa eri puolilla Suomea. Rakastan opettamista, tämänkaltaisen arvokkaan hankkeen koordinoimista ja uskon tasapainoisempaan ja oikeudenmukaisempaan maailmaan.

..

I am the project manager at Ekvalita’s Maculinity project that was launched in summer 2018. I hold master in Gender studies, some background in studying accounting, law and I have a PhD thesis in progress in Comparative Religion. I have been working as a freelance journalist, upper secondary school substitute teacher and as a coordinator in various work with asylum seekers before. I coordinated for example a trauma mapping project that was conducted at reception centers in different parts of Finland. I love teaching, coordinating meaningful projects like this and I believe in a more balanced and just world.

..

I am the project manager at Ekvalita’s Maculinity project that was launched in summer 2018. I hold master in Gender studies, some background in studying accounting, law and I have a PhD thesis in progress in Comparative Religion. I have been working as a freelance journalist, upper secondary school substitute teacher and as a coordinator in various work with asylum seekers before. I coordinated for example a trauma mapping project that was conducted at reception centers in different parts of Finland. I love teaching, coordinating meaningful projects like this and I believe in a more balanced and just world.

....

Nina Blomberg

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

nina.blomberg@ekvalita.fi
+358 40 779 2078

Nina Blomberg

föreläsningsutvecklare på ekvalitas maskulinitetsprojekt ..luentosuunnittelija ekvalitan maskuliinisuusprojektissa ..lecture planner at ekvalita's masculinity project ..lecture planner at ekvalita's masculinity project

....

Jag jobbar sedan augusti 2018 som föreläsningsutvecklare i Ekvalitas projekt om maskulinitet. Jag kom i kontakt med Ekvalita genom mitt jobb som lärare. Jag arbetar som ämneslärare och har i mitt jobb fokus på frågor om jämlikhet och jämställdhet, speciellt på frågor om mänskliga rättigheter och normer. Jag har jobbat med dessa frågor tillsammans med både studerande och kolleger, i undervisningen och i gymnasiets jämlikhetsgrupp. Mina undervisningsämnen filosofi, religion livsåskådningskunskap och hälsokunskap har gett mig en möjlighet att fördjupa mig i jämlikhetsfrågor från olika synvinklar och gett mig ett bredare perspektiv. Jag inspireras av att diskutera med andra människor och jag motiveras av att jobba med ämnen som är viktiga för mig.

..

Työskentelen elokuusta 2018 lähtien Ekvalitan maskuliinisuusprojektissa luentojen suunnittelijana. Olen tutustunut Ekvalitan toimintaan opettajan työni kautta. Olen aineenopettaja ja työssäni koulumaailmassa olen keskittynyt yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin, erityisen tärkeitä minulle ovat ihmisoikeudet ja normien purkaminen. Näitä teemoja olen työstänyt opiskelijoideni ja kollegoideni kanssa sekä opetuksessa että lukion yhdenvertaisuustyöryhmässä. Opetusaineeni filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto sekä terveystieto ovat antaneet minulle mahdollisuuden syventyä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin eri näkökulmista ja laajentaneet näkökulmiani. Inspiroidun keskusteluista muiden ihmisten kanssa ja olen innoissani mahdollisuudesta työskennellä minulle tärkeiden asioiden parissa.

..

I work as a lecture planner as a part of Ekvalita’s masculinity project since August 2018. I came into contact with Ekvalita trough my job as a junior and senior high school teacher. I´ve worked a lot with equality issues in school, with both students and colleagues. I´ve mainly focused on human rights and norms. The subjects that I teach – philosophy, religion, ethics and health education – have provided me with the opportunity to engage in these topics from many different aspects and given med a broad perspective. Discussing equality issues with others inspires me and I’m motivated working with topics that are close to my heart.

..

I work as a lecture planner as a part of Ekvalitas masculinity project since August 2018. I came into contact with Ekvalita trough my job as a junior and senior high school teacher. I´ve worked a lot with equality issues in school, with both students and colleagues. I´ve mainly focused on human rights and norms. The subjects that I teach – philosophy, religion, ethics and health education – have provided me with the opportunity to engage in these topics from many different aspects and given med a broad perspective. Discussing equality issues with others inspires me and I’m motivated working with topics that are close to my heart.

....

band2.PNG
Virve Savoila

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

virve.savoila@ekvalita.fi
+358 40 567 3071

....Vi svarar även på frågor på..Vastaamme myös kysymyksiin osoitteessa..We also reply to your questions on..We also reply to your questions on....

 utbildning@ekvalita.fi

Virve Savoila

projektledare i ekvalitas yrkesskoleprojekt,
teamledare för ekvalitas utbildningsteam ..ekvalitan ammattikouluhankkeen hankekoordinaattori, ekvalitan koulutustiimin vetäjä ..project manager for ekvalita's vocational school, project teamleader for ekvalita’s education team ..project manager for ekvalita's vocational school project, teamleader for ekvalita’s education team

....

Jag har arbetat i Ekvalitas utbildningsteam sedan 2016 och fungerar sedan augusti 2018 som projektledare för Ekvalitas yrkesskoleprojekt Mer plats! - Förändring av könsnormer i yrkesskolan samt som ledare för utbildningsteamet. Min styrka är min erfarenhet av att arbeta inom utbildning och med olika grupper av människor i olika miljöer. Studier inom genusvetenskap gav mig insikten om hur strukturer kring kön, privilegier och makt fungerar. Dessa insikter har varit sporrande för mig att kontinuerligt lära mig mer och ha privilegiet att få dela med mig av inspiration och kunskap kring dessa teman. Allt förändringsarbete är en process, så även arbete kring jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

..

Olen ollut osana Ekvalitan koulutustiimiä vuodesta 2016 ja toimin elokuusta 2018 lähtien Ekvalitan Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin-hankkeen vastaavana sekä koulutusryhmän vastaavana. Vahvuuksiini lasken kokemukseni koulutusalalta sekä aikasemmat työni ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä eri ympäristöissä. Sukupuolentutkimuksen opinnot avasivat silmäni sukupuolen, etuoikeuksien ja vallan rakenteiden toimintohin. Nämä oivallukset kannustavat minua koko ajan oppmaan lisää ja olen etuoikeutettu saadessani jakaa inspiraatiota ja tietoa näistä aiheista. Kaikki muutostyö on prosessiluontoista, niin myös työ tasa-arvon, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa.

..

I’ve been a part of Ekvalita’s education team since 2016 and since August 2018 I work as a project manager for Ekvalita’s vocational school project. I’m also the team leader for the education team. One of my strengths is my experience of working within education and with different groups of people in different environments. Gender studies taught me how structures about sex, privileges and power structures are put together. These insights have been encouraging for me to continually learn more and I’m thankful to have the privilege of sharing inspiration and knowledge about these themes. All changemaking work is a process, such as working with equality, gender equality and diversity.

..

I’ve been a part of Ekvalita’s education team since 2016 and since August 2018 I work as a project manager for Ekvalita’s vocational school project. I’m also the team leader for the education team. One of my strengths is my experience of working within education and with different groups of people in different environments. Gender studies taught me how structures about sex, privileges and power structures are put together. These insights have been encouraging for me to continually learn more and I’m thankful to have the privilege of sharing inspiration and knowledge about these themes. All changemaking work is a process, such as working with equality, gender equality and diversity.

....

band2.png
Maria 1x1.jpg

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

maria.normann@ekvalita.fi

Maria Normann

projektkoordinator ..Hankekoordinattoori ..Project coordinator ..Project coordinator

....

Jag jobbar sedan december 2018 deltid som projektkoordinator, där jag tillsammans med Ekvalitas team utvecklar en handbok om förebyggande av och ingripande vid sexuella trakasserier i de nordiska domstolsväsendena. Projektet är ett uppdrag av Nordiska ministerrådet och Finlands justitieministerium.

Jag har en magisterexamen i allmän kriminologi. Under årens lopp har jag jobbat inom kriminalvården, som sakkunnig i rusmedelsförebyggande och undervisat i kriminologi och socialt arbete på yrkeshögskolor och universitet. Jag inspireras av den potential som finns i att höra mångfald och brukarperspektiv. För mig är det viktigt att inte ta något för givet utan tänka att finns det en vilja, så finns det möjligheter och där ser jag att jag kan bidra, både med kunskap och erfarenheter från både föreningsliv och arbetsliv samt ett brett professionellt nätverk.

..

Työskentelen joulukuusta 2018 lähtien osa aikaisesti projektikoordinaattorina hankkeessa, jossa Ekvalitan tiimin kanssa kehitämme oppaan seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja sen puuttumiseen pohjoismaalaisille tuomioistuinlaitoksille. Opas on Suomen Oikeusministeriön hallinnoima Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaustyö.

Koulutukseltani olen kriminologian maisteri. Vuosien varrella olen työskennellyt vankeinhoidon parissa, ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatehtävissä ja opettanut kriminologiaa ja sosiaalityötä eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Inspiroidun työssäni monimuotoisuuden ja kokemusasiantuntijuuden kuulemisen muutosvoimasta. Pyrin näkemään itsestäänselvyyksien ohi ja ajattelen, että jos on tahtoa on myös mahdollisuuksia. Minulla on monialaista osaamista, kokemusta sekä yhdistyselämästä että työelämästä ja laaja ammatillinen verkosto josta hyödyn työssäni Ekvalitassa.

..

Since December 2018 I am working part time as a project coordinator for Ekvalita. Together with two from Ekvalita's team, we develop a handbook on prevention and intervention of sexual harassment in the Nordic courts. The project is a mandate from the Nordic Council of Ministers and the Finnish Ministry of Justice.

I have a master's degree in criminology. Over the years, I have worked in the Prison and Probation Services, as an expert in substance abuse prevention and teaching in criminology and social work at universities and universities of applied sciences. In my work I am inspired by the potential of including diversity and user perspectives. For me, it is important not to take anything for granted, but to think that when there is a will, there are always possibilities. There I can contribute, both with my knowledge and experience from associations, work life and a broad professional network.

..

Since December 2018 I am working part time as a project coordinator for Ekvalita. Together with two from Ekvalita's team, we develop a handbook on prevention and intervention of sexual harassment in the Nordic courts. The project is a mandate from the Nordic Council of Ministers and the Finnish Ministry of Justice.

I have a master's degree in criminology. Over the years, I have worked in the Prison and Probation Services, as an expert in substance abuse prevention and teaching in criminology and social work at universities and universities of applied sciences. In my work I am inspired by the potential of including diversity and user perspectives. For me, it is important not to take anything for granted, but to think that when there is a will, there are always possibilities. There I can contribute, both with my knowledge and experience from associations, work life and a broad professional network.

....

Lisa1x1.jpg

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

lisa.tobiasson@ekvalita.fi

....Vi svarar även på frågor på..Vastaamme myös kysymyksiin osoitteessa..We also reply to your questions on..We also reply to your questions on.... utbildning@ekvalita.fi

Lisa Tobiasson

UTBILDARE I EKVALITAS utbildningsteam ..EKVALITAN KOULUTUSTIIMIN KOULUTTAJA ..TRAINER FOR EKVALITA’S EDUCATION TEAM ..TRAINER FOR EKVALITA’S EDUCATION TEAM

....

Jag jobbar sedan våren 2019 som en del av Ekvalitas utbildningsteam. Min bakgrund som klasslärare har gett mig verktyg i arbetet med barn och unga, men också en inblick i hur arbetet med jämställdhet och likabehandling ser ut i skolornas vardag samt hur mycket det ännu finns att göra. Jag har även fått ägna mig åt integrationsfrämjande arbete inom tredje sektorn, genom vilket jag blivit än mer övertygad om vikten av ett normmedvetet förhållningssätt på alla plan. Det är en dröm att få jobba med frågor som är en så nära hjärtat som de här är.

..

Työskentelen osana Ekvalitan koulutustiimiä keväästä 2019. Taustani opettajana on antanut minulle työkaluja lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn, mutta myös käsityksen siitä, miltä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö näyttää koulujen arjessa ja kuinka paljon tällä saralle on vielä tehtävää. Olen myös tehnyt kolmannen sektorin integrointia edistävää työtä, jonka kautta olen vakuuttunut siitä, että normitietoinen lähestymistapa on tärkeää kaikilla tasoilla. Palan halusta tehdä töitä näiden sydäntänu lähellä olevien asioiden parissa.

..

I have been working as a part of Ekvalita's education team since spring 2019. My background as a class teacher has given me tools in working with children and young people, but also an insight into how work on gender equality issues looks like in the everyday life of the schools and how much there is still to be done. I have also been involved in integration-promoting work in the third sector, through which I have become even more convinced of the importance of a norm-conscious approach at all levels. It is a dream to work with these issues that are as close to my heart.

..

I have been working as a part of Ekvalita's education team since spring 2019. My background as a class teacher has given me tools in working with children and young people, but also an insight into how work on gender equality issues looks like in the everyday life of the schools and how much there is still to be done. I have also been involved in integration-promoting work in the third sector, through which I have become even more convinced of the importance of a norm-conscious approach at all levels. It is a dream to work with these issues that are as close to my heart.

....

band2.PNG

Matilda Kousa

Ekonomi- och marknadsföringsassistent ..Talous- ja markkinointiavustaija ..Economic and marketing assistant ..Economic and marketing assistant

....

Jag studerar marknadsföring på magisternivå vid Hankens Svenska Handelshögskolan, och började jobba på Ekvalita i mars 2019 som praktikant och numera som marknadsföringsassistent. Jag har tidigare arbetserfarenhet av marknadsföring främst på sociala medier, samt inom kundbetjäning. Har även studerat social-och beteendevetenskap på Tilburg University, där mitt intresse för mänskliga rättigheter, genus- och jämställdhetsfrågor växte. Idag är jämställdhetsfrågor en av mina stora passioner i livet, så ser framemot att få kombinera det med min utbildning och kunskap inom marknadsföring.

..

Olen markkinoinnin maisterivaiheen Hanken Svenska Handelshögskolanilla, ja aloitin maaliskuussa 2019 työt Ekvalitalla ensin harjoittelijana ja nyt toimin markkinointiassistenttina. Aikaisempaa työkokemusta löytyy sekä some-markkinoinnista että asiakaspalvelusta. Olen myös opiskellut sosiaali- ja käyttäytymistieteitä Tilburg Universityllä, missä kiinnostukseni ihmisoikeuksiin sekä tasa-arvoisuuteen kasvoi.  Tänään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset ovat suuria intohimojani, ja odotan innolla, että saan yhdistää ne minun markkinointituntemuksiin.

..

I am a Master’s student at Hanken School of Economics, with marketing as my major. I started working at Ekvalita in March 2019, as a trainee and now my position is marketing assistant. My previous work experience mostly consists of social media marketing and customer service, both b2b and b2c. I have also studied social and behavioral sciences at Tilburg University, where I further developed my interest in equality as well as human rights issues. Today, equality issues are one of my big passions in life, and I am looking forward to combining it with my education and knowledge in marketing.

..

I am a Master’s student at Hanken School of Economics, with marketing as my major. I started working at Ekvalita in March 2019, as a trainee and now my position is marketing assistant. My previous work experience mostly consists of social media marketing and customer service, both b2b and b2c. I have also studied social and behavioral sciences at Tilburg University, where I further developed my interest in equality as well as human rights issues. Today, equality issues are one of my big passions in life, and I am looking forward to combining it with my education and knowledge in marketing.

....

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä…Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

matilda.kousa@ekvalita.fi

band2.png

Sasha Linder

UTBILDARE I EKVALITAS utbildningsteam och föreläsare i maskulinitetsprojektet vem é man ..EKVALITAN KOULUTUSTIIMIN KOULUTTAJA ..TRAINER FOR EKVALITA’S EDUCATION TEAM ..TRAINER FOR EKVALITA’S EDUCATION TEAM

....

Jag började på Ekvalita som praktikant hösten 2016 och blev därefter erbjuden en plats i utbildningsteamet. Hösten 2018 började jag även som föreläsare i Ekvalitas maskulinitetsprojekt Vem é man. Universitetsstudier i filosofi, genusvetenskap och religionsvetenskap ger mig ett brett perspektiv på frågor angående etik, samhällskritik, makt och identitet. Tack vare mitt tidigare arbete som utbildare för Seta rf har jag erfarenhet av att handleda olika sorters grupper, såväl barn och unga som vuxna pedagoger. Jag inspireras av chansen att arbeta för konkret samhällelig förbättring inom ett område som ligger nära hjärtat.

..

Aloitin Ekvalitalla harjoittelijana syksyllä 2016, minkä jälkeen minulle tarjottiin paikka koulutustiimissä. 2018 syksyllä aloitin myös Ekvalitan maskuliinisuushankkeen Vem é man luennoitsijana. Yliopisto-opinnot filosofiassa, sukupuolitutkimuksessa ja uskontotieteessä tarjoavat laajan perustan etiikkaan, yhteiskuntakritiikkiin, valtaan ja identiteettiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Työskentelyni Seta ry:n kouluttajana on antanut minulle käytännön kokemusta sekä lasten ja nuorten että aikuisten pedagogienkin kanssa toimimisesta. Minua inspiroi mahdollisuus tehdä konkreettista työtä paremman yhteiskunnan eteen minulle tärkeällä alueella.

..

I began working for Ekvalita in the fall of 2016, after which I was offered a position on the education team. My university studies in philosophy, gender studies and religious studies provide a vast knowledge base for questions concerning ethics, social criticism, power, and identity. Through my experience of working as a facilitator and trainer for Seta ry, I have gained practical insight into working with diverse groups from children to youth to adult educators. I am inspired by the opportunity to enact concrete change for a better society in a field that is important to me.

..

I began working for Ekvalita in the fall of 2016, after which I was offered a position on the education team. My university studies in philosophy, gender studies and religious studies provide a vast knowledge base for questions concerning ethics, social criticism, power, and identity. Through my experience of working as a facilitator and trainer for Seta ry, I have gained practical insight into working with diverse groups from children to youth to adult educators. I am inspired by the opportunity to enact concrete change for a better society in a field that is important to me.

....

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

sasha.linder@ekvalita.fi

band2.png

Toni Nieminen

UTBILDARE I EKVALITAS utbildningsteam och föreläsare i maskulinitetsprojektet vem é man ..EKVALITAN KOULUTUSTIIMIN KOULUTTAJA ..TRAINER FOR EKVALITA’S EDUCATION TEAM ..TRAINER FOR EKVALITA’S EDUCATION TEAM

....

Jag började på Ekvalita under hösten 2018 som föreläsare inom maskulinitetsprojektet Vem é man. Därifrån blev jag rekryterad till utbildningsteamet. Jag är en feminist och blivande socialantropolog som intresserar för frågor kring maktstrukturer och interaktion. Jag har lång erfarenhet av föreningsverksamhet där jag har samarbetat med många grupper i olika kontexter. Mina styrkor är att se, höra och bemöta människor på en jämlik nivå i en strävan att skapa ett tryggt rum för alla närvarande. 

..

Aloitin syksyllä 2018 luennoitsijana Ekvalitan maskuliinisuushankkeessa Vem é man. Sieltä minut värvättiin koulutustiimiin. Olen feministi ja opiskelen sosiaaliantropologiaa. Minua kiinnostavat valtarakenteet ja vuorovaikutus. Minulla on pitkä kokemus yhdistystoiminnasta, jossa olen tehnyt yhteistyötä monien ryhmien kanssa eri yhteyksissä. Vahvuuteni on nähdä, kuulla ja kohdata eri ihmiset tasa-arvoisella tavalla ja pyrin luomaan turvallisen tilan kaikille läsnäoleville.

..

I began working for Ekvalita in the autumn of 2018 as a lecturer in the masculinity project Vem é man. From there I was recruited to the education team. I am a feminist and I study social anthropology. I’m especially interested in questions about power structures and interaction. I have long experience of working in different associations where I have collaborated with many groups in different contexts. My strengths are to see, hear and respond to people on an equal level in an effort to create a safe room for everyone present.

..

I began working for Ekvalita in the autumn of 2018 as a lecturer in the masculinity project Vem é man. From there I was recruited to the education team. I am a feminist and I study social anthropology. I’m especially interested in questions about power structures and interaction. I have long experience of working in different associations where I have collaborated with many groups in different contexts. My strengths are to see, hear and respond to people on an equal level in an effort to create a safe room for everyone present.

....

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

utbildning@ekvalita.fi

band2.PNG

Panda Eriksson

UTBILDARE I EKVALITAS SKOLTEAM ..EKVALITAN KOULUTUSTIIMIN KOULUTTAJA ..TRAINER FOR EKVALITA’S EDUCATION TEAM ..TRAINER FOR EKVALITA’S EDUCATION TEAM

....

Jag arbetar med frågor som berör icke-diskriminering, jämlikhet och ett flertal av genus/trans/intersex/queer-relaterade frågor liksom sexuella minoriteter och hiv-frågor. Min absolut största passion är att utvidga begreppet ”tillgänglighet” till att inkludera både fysiska och sociala aspekter. Jag tycker inte ens att jag är naiv när jag säger att jag tror på att vi, med gemensamma krafter och vilja, kan förbättra samhället och sättet hur vi behandlar varandra. Mina personliga erfarenheter av att vara en icke-binär transperson har gett mig möjligheten att tala ur både förnuftets och passionens perspektiv, och eftersom jag både är en duktig lyssnare och talare så tror jag att även din mest misstrogna kollega skulle lyssna på vad jag har att säga. Jag älskar att arbeta tillsammans med personer i alla möjliga former – vare sig det är en skolklass, en icke-statlig organisation eller ett större företag, det spelar ingen roll. Mina nyckelord är intersektionalitet, medvetenhet och intressebevakning.

Panda är TASOVA-studerande och blivande FM.

..

Alaani ovat syrjimättömyyteen, tasa-arvoon ja erilaisiin sukupuoleen sekä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset, sekä lisäksi myös sukupuolivähemmistöt ja hiv. Ehdoton intohimoni on saavutettavuuden käsitteen laajentaminen käsittämään fyysiset ja sosiaaliset ulottuvuudet yhtäläisesti. En edes pidä itseäni naivina kun sanon uskovani, että yrittämällä yhdessä voimme kehittyä yhteiskuntana ja siinä, miten kohtelemme toisiamme. Eletty kokemukseni ei-binäärisestä transsukupuolisuudesta on tarjonnut minulle tilaisuuden puhua sekä järjen että tunteen äänellä, ja suurin vahvuuteni on, että osaan sekä kuunnella että pitää puheen, jota organisaationne kyynisinkään jäsen ei voi sivuttaa. Rakastan ihmisten kanssa työskentelyä kaikissa muodoissa – oli kyseessä sitten koululuokka, kansalaisjärjestö tai isomman yhtiön osasto. Avainsanojani ovat intersektionaalisuus, tietoisuus ja edustus.

Panda on TASOVA koulutettava ja tuleva FM.

..

I work with issues relating to non-discrimination, equality and multitude of gender / trans / intersex / queer issues as well as sexual minorities and hiv. My absolute passion is to broaden the definition of accessibility to include social aspects and physical aspects alike. I don't even consider myself naive when I say I believe that we can, with a common effort, improve society and the ways we treat each other. My own personal experience with being non-binary transgender has given me an opportunity to speak both from places of reason and places of passion, and my biggest strength is that I know both how to listen and how to give speech that even the most cynical person in your organization will listen to. I love to work with people in all forms - whether a school class or an NGO or a wing of a bigger company doesn't matter. My keywords are intersectionality, awareness and advocacy.

Panda is a TASOVA trainee and FM-to-be.

..

I work with issues relating to non-discrimination, equality and multitude of gender / trans / intersex / queer issues as well as sexual minorities and hiv. My absolute passion is to broaden the definition of accessibility to include social aspects and physical aspects alike. I don't even consider myself naive when I say I believe that we can, with a common effort, improve society and the ways we treat each other. My own personal experience with being non-binary transgender has given me an opportunity to speak both from places of reason and places of passion, and my biggest strength is that I know both how to listen and how to give speech that even the most cynical person in your organization will listen to. I love to work with people in all forms - whether a school class or an NGO or a wing of a bigger company doesn't matter. My keywords are intersectionality, awareness and advocacy.

Panda is a TASOVA trainee and FM-to-be.

....

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

 panda.eriksson@ekvalita.fi

band2.png

Amjad Qassim Ibraheem

ASSISTeNT ..AVUSTAJA ..ASSISTANT ..ASSISTANT

....

Min uppgift på Ekvalita är att stöda det administrativa arbetet. Jag har en kandidat i IT från Al Ma'mon University College i Baghdad. Jag är asylsökande från Irak och sedan 2015 in Finland, här jag fortfarande väntar på ett positivt beslut. Under dessa två år i Finland har jag arbetat mycket inom frivilligarbete bl.a. för Röda Korset och Coffee without boarders som stöder asylsökande och papperslösa. Under hösten 207 fungerade jag som koordinerare av frivilliga i projektet Peoples Architecture under Helsinki Design week, vilket gav mig möjlighet att visa upp min goda koordineringsförmåga. Mitt arbete vid Ekvalita är också en introduktion till finskt arbetsliv och ger mig även ett perspektiv på det finska samhället ur en arbetslivssynvinkel. Jag är mycket tacksam att vara den del av Ekvalita eftersom det också ger mig en mer konkret plats i det finska samhället.

..

Tehtäväni Ekvalitassa on hallinnollisten asioiden tuki. Minulla on tietotekniikan kandidaatin tutkinto Al Ma’mon yliopistosta Bagdadissa. Olen ollut Suomessa turvapaikanhakijana Irakista vuodesta 2015 ja odotan yhä positiivista päätöstä. Kuluneen kahden vuoden aikana olen tehnyt paljon vapaaehtoistyötä, mm. Punaisen ristin ja Coffee Without Borders -tapahtumissa, jotka tarjoavat tukea paperittomille ja turvapaikanhakijoille. Syksyllä 2017 työskentelin vapaaehtoiskoordinaattorina People’s Architecture -projektissa Helsinki Design Weekissä, jossa sain käyttää vahvaa organisaatiokykyäni. Työni Ekvalitassa toimii myös porttina suomalaiseen työelämään ja tarjoaa minulle näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan työyhteisön näkökulmasta. Olen kiitollinen mahdollisuudesta toimia osana Ekvalitan tiimiä, sillä se antaa minulle konkreettisemman paikan suomalaisessa yhteiskunnassa.

..

My task at Ekvalita is to be a support in administrative issues. I have a bachelor in Computer Engineering from Al Ma'mon University College in Baghdad. I’m in Finland as an asylum seeker from Iraq since 2015 and I am still waiting for a positive decision. During these two years in Finland I did a lot of voluntary work, as in the Red Cross and in Coffee without Borders that support people without paper and asylum seekers. In autumn 2017 I worked as a coordinator of volunteers in the project People’s Architecture at Helsinki Design Week, which gave me the possibility to show my good coordinating skills. My work at Ekvalita is also an introduction to Finnish work life and it gives me a perspective of Finnish society from a work perspective. I am very grateful to join the team of Ekvalita as it also gives me a more concrete place in the Finnish society.

..

My task at Ekvalita is to be a support in administrative issues. I have a bachelor in Computer Engineering from Al Ma'mon University College in Baghdad. I’m in Finland as an asylum seeker from Iraq since 2015 and I am still waiting for a positive decision. During these two years in Finland I did a lot of voluntary work, as in the Red Cross and in Coffee without Borders that support people without paper and asylum seekers. In autumn 2017 I worked as a coordinator of volunteers in the project People’s Architecture at Helsinki Design Week, which gave me the possibility to show my good coordinating skills. My work at Ekvalita is also an introduction to Finnish work life and it gives me a perspective of Finnish society from a work perspective. I am very grateful to join the team of Ekvalita as it also gives me a more concrete place in the Finnish society.

....

....Kontakta mig..Ota minuun yhteyttä..Do not hesitate to contact me..Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....

aj.qassim@ekvalita.fi

band2.png

....

Ekvalita har tre utgångspunkter i sitt värdegrundsarbete: livskvalitet, ansvar och möjligheter som vi både använder internt och då vi träffar våra kunder

Ekvalita grundades 2008 och fungerar som en smältdegel och think tank av professionella som arbetar med ett normmedvetet perspektiv för mer rättvisa tillsammans med våra kunder.

Vi är medlemmar i nätverket FIBS (Finnish Business & Society) samt medlem i deras mångfaldsnätverk. Genom det har vi undertecknat ett mångfaldskontrakt och som medlemmar förbinder vi oss utveckla ledarskap och praxis som stöder mångfald. Vi är också medlemmar i det svenska nätverket Mångfaldsföretagarna som kräver att medlemmarna använder sig av aktuell forskning och erfarenheter från tidigare projekt inom sitt område, agerar professionellt i kundrelationer samt respekterar kollegor och konkurrenter som professionella och seriösa aktörer samt är lyhörd mot kunden och kundens behov, men utan att ge avkall på sin egen expertis.

Ekvalita drivs av VD och expert Malin Gustavsson. Förutom vårt skolteam så beroende på de uppdrag vi får av våra kunder använder vi oss av vårt breda nätverk för att erbjuda bästa kvalitet på våra tjänster och produkter. År 2105 tilldelades vi hederstiteln Årets Kristiina, av genusvetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet för vårt arbete.

..

Arvot Ekvalitan työskentelyn takana ovat:
elämänlaatu, vastuu ja mahdollisuudet

Käytämme niitä sekä oman toimintamme että asiakastyön lähtökohtana

Ekvalitassa yhdistyy erilaisten asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus, yhdistävänä tekijänä on työskenteleminen normien kanssa normikriittisestä tai normitietoisesta lähtökohdasta.

Olemme FIBS:in monimuotoisuusverkoston jäsen. Olemme allekirjoittaneet monimuotoisuussitoumuksen ja monimuotoisuusverkoston jäsenenä kehitämme monimuotoisuutta arvostavaa johtamista ja käytäntöjä. Olemme myös jäsen ruotsalaisessa verkostossa Mångfaldsföretagarnassa (n. Moninaisuusyrittäjät).

Ekvalita on perustettu vuonna 2008 ja vetovastuussa toiminnasta on FM Malin Gustavsson (toimitusjohtaja, asiantuntija). Ekvalitassa toimii oma koulutusiimi, joka on erikoistunut oppilaitosten keskeisiin tasa-arvo- ja moninaisuuskysymyksiin. Lisäksi joukkoomme kuuluu laaja verkosto asiantuntijoita eri aloilta, jotka tarvittaessa työskentelevät kanssamme parhaan mahdollisen palvelun ja laadun takaamiseksi.

..

Ekvalita is built on strong values:
quality of life, responsibility and opportunity

Our values guide our work and form the basis of our client services

Ekvalita brings together the experience and knowledge of experts who work from norm conscious and norm critical standpoints.
Ekvalita is a member of FIBS, Finland’s leading corporate responsibility network. And a member of their diversity charter network. As a member we have sign a diversity contract to develop diversity in leadership and practise. We are also a member of Mångfaldsföretagarna (Diversity Entrepreneurs), a Swedish network.

Ekvalita was founded in 2008 and is currently spearheaded by Malin Gustavsson (MA, CEO). Ekvalita has its own education team, which specializes in questions of equality in educational institutions. We are also affiliated with a large network of specialists from different fields who supplement our team to ensure the best possible quality of our services. Year 2015 Ekvalita received "Vuoden Kristiina-palkinto" for our work in the field.

..

Ekvalita is built on strong values:
quality of life, responsibility and opportunity

Our values guide our work and form the basis of our client services

Ekvalita brings together the experience and knowledge of experts who work from norm conscious and norm critical standpoints.
Ekvalita is a member of FIBS, Finland’s leading corporate responsibility network. And a member of their diversity charter network. As a member we have sign a diversity contract to develop diversity in leadership and practise. We are also a member of Mångfaldsföretagarna (Diversity Entrepreneurs), a Swedish network.

Ekvalita was founded in 2008 and is currently spearheaded by Malin Gustavsson (MA, CEO). Ekvalita has its own education team, which specializes in questions of equality in educational institutions. We are also affiliated with a large network of specialists from different fields who supplement our team to ensure the best possible quality of our services. Year 2015 Ekvalita received "Vuoden Kristiina-palkinto" for our work in the field.

....

band2.png