Malin Gustavsson

....VD, Expert i jämställdhet och mångfaldsfrågor, FM, PK..Toimitusjohtaja, Tasa-arvo- ja moninaisuusasiantuntija, FM, VTK..VD, Expert i jämställdhet och mångfaldsfrågor, FM, PK..VD, Expert i jämställdhet och mångfaldsfrågor, FM, PK....

....Kontakta mig .. Ota minuun yhteyttä ..Do not hesitate to contact me.. Ich werde mich freuen von Ihnen zu hören....
malin.gustavsson@ekvalita.fi
+358 45 128 9878

LinkedIn

@MalinGustav

....Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats.

Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling.
Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.

..Perustin Ekvalitan vuonna 2008, koska halusin tehdä kokopäiväisesti töitä itselleni tärkeiden asioiden parissa. Minua motivoi halu edistää oikeudenmukaisemman ja kaikille avoimen yhteiskunnan rakentumista uusien sosiaalisten innovaatioiden ja metodien avulla. Mielestäni olemme nyt käännekohdassa, jossa työskentely tasa-arvo- ja moninaisuuskysymysten kanssa vaatii uudenlaisia lähestymistapoja ja keinoja. Samoin edellytykset ja odotukset työelämälle ja työssä viihtymiselle ovat muuttuneet.
Ihmiset, jotka uskaltavat haastaa totuttuja tapoja, kuunnella sekä työyhteisöä että asiakkaita ja luoda uutta inspiroivat minua. Haluan olla tukena sellaisille organisaatioille, jotka ovat jo lähteneet tai suunnittelevat lähtevänsä matkalle kohti uutta. Vahvuuteni on kyky hahmottaa organisaatioiden haasteita ja mahdollisuuksia. Osaan tuoda käytännön tasolle meneviä ratkaisuja strategisen kehittämisen rinnalle. Verkostot ja yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa ovat keskiössä oman kehittymiseni kannalta. Ajatustenvaihto pohjoismaisten ja eurooppalaisten kollegoiden kanssa auttaa keksimään uusia ja erilaisia tapoja tehdä työtäni. Lue enemmän minusta 375 Humanistia.

..I founded Ekvalita in 2008, because I wanted to work full-time for myself with issues that I consider vitally important. I am motivated by the drive to further a more just and open society for everyone through social innovations and methods. I perceive us to be at a turning point, in which working with issues of equality and non-discrimination require the development of new approaches and means. Simultaneously, the expectations and conditions of working life have changed.

I am motivated by people who want to challenge conventional tendencies, listen to both clients and work communities, and create new strategies. I want to collaborate with organizations that are planning on, or have already embarked on, new paths. My strength is the ability to identify organizational challenges and possibilities. I provide practical solutions to complement strategic development. My own development is fostered by networks and the possibility to work together with different actors. Exchanging ideas with Nordic and European colleagues spurs new ideas and develops different ways of approaching and advancing my work. Read more about me at 375 Humanistia.
....

....Foto..Valokuvat..Photo.... Johan Karrento....

Skärmklipp.JPG

Virve Savoila

....Utbildare i ekvalitas utbildningsteam..ekvalitan koulutustiimin kouluttaja.. Trainer For the educational crew of Ekvalita....

imageedit_4_7973545163.gif

....Om du vill komma i kontakt med mig, maila mig på.. Saat minuun yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen.. You can contact me on.... virve.savoila@ekvalita.fi

....Vi svarar även på frågor på skola@ekvalita.fi..Vastaamme myös kysymyksiin osoitteessa koulu@ekvalita.fi....

 

....Jag har arbetat i Ekvalitas skolteam sedan 2016 och fungerar idag som ledare för utbildningsteamet. Min styrka är min erfarenhet av att arbeta inom utbildning och med olika grupper av människor i olika miljöer. Studier inom genusvetenskap gav mig insikten om hur strukturer kring kön, privilegier och makt fungerar. Dessa insikter har varit sporrande för mig att kontinuerligt lära mig mer och ha privilegiet att få dela med mig av inspiration och kunskap kring dessa teman. Allt förändringsarbete är en process, så även arbete kring jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

..Olen ollut osana Ekvalitan koulutustiimiä vuodesta 2016 ja toimin siinä koulutusryhmän vastaavana. Vahvuuksiini lasken kokemukseni koulutusalalta sekä aikaisemmat työni ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä eri ympäristöissä. Sukupuolentutkimuksen opinnot avasivat silmäni sukupuolen, etuoikeuksien ja vallan rakenteiden toimintoihin. Nämä oivallukset kannustavat minua koko ajan oppimaan lisää ja olen etuoikeutettu saadessani jakaa inspiraatiota ja tietoa näistä aiheista. Kaikki muutostyö on prosessiluontoista, niin myös työ tasa-arvon, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa.

..The presentation text of Virve in English is soon coming up!
....

....Foto..Valokuvat..Photo.... Johan Karrento....

Sasha Linder

....Utbildare i ekvalitas skolteam..ekvalitan koulutustiimin kouluttaja..Trainer For the educational crew of Ekvalita....

....Om du vill komma i kontakt med mig, maila mig på.. Saat minuun yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen.. You can contact me on.... sasha.linder@ekvalita.fi

....Vi svarar även på frågor på skola@ekvalita.fi..Vastaamme mysö kysymyksiin osoitteessa koulu@ekvalita.fi....

 

....Sasha Linder är vår nyaste medlem i Ekvalitas team. 

Jag började på Ekvalita som praktikant hösten 2017 och blev därefter erbjuden en plats i utbildningsteamet. Universitetsstudier i filosofi, genusvetenskap och religionsvetenskap ger mig ett brett perspektiv på frågor angående etik, samhällskritik, makt och identitet. Tack vare mitt tidigare arbete som utbildare för Seta rf har jag erfarenhet av att handleda olika sorters grupper, såväl barn och unga som vuxna pedagoger. Jag inspireras av chansen att arbeta för konkret samhällelig förbättring inom ett område som ligger nära hjärtat.

..

Aloitin Ekvalitalla harjoittelijana syksyllä 2016, minkä jälkeen minulle tarjottiin paikka koulutustiimissä. Yliopisto-opinnot filosofiassa, sukupuolitutkimuksessa ja uskontotieteessä tarjoavat laajan perustan etiikkaan, yhteiskuntakritiikkiin, valtaan ja identiteettiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Työskentelyni Seta ry:n kouluttajana on antanut minulle käytännön kokemusta sekä lasten ja nuorten että aikuisten pedagogienkin kanssa toimimisesta.

Minua inspiroi mahdollisuus tehdä konkreettista työtä paremman yhteiskunnan eteen minulle tärkeällä alueella.

..

Sasha Linder is the newest member in Ekvalita's team. Text and picture are about to come up!

....

Hanna Kettunen

....Produktutvecklare för Jämlikhetsresan.. Tasa-arvomatkan uotekehittäijä ..developer for equality journey... 

....Om du vill komma i kontakt med mig, maila mig på.

..Saat minuun yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen.

..You can contact me on....

.. hanna.kettunen@ekvalita.fi

 

....Jag har arbetat med jämställdhet och likabehandlingsfrågor sedan 2007. Jag har erfarenhet av att arbeta tillsammans med näringslivet, föreningar och den offentliga sektorn. De senaste åren skriver jag på min doktorsavhandling i sociologi, men har trots det hållit kontakten med det konkreta jämställdhetsarbete. Mina styrkor är analys och kunskapsbaserad verksamhet. Jämställdhet och likabehandlingsarbetet får inte basera sig på något man tror eller hört, utan en viktig del i arbetet är att ta reda på fakta om hur saker och ting verkligen är.
..Olen työskennellyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten parissa vuodesta 2007. Minulla on kokemusta yhteistyöstä yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Viime vuodet olen tehnyt sosiologian alan väitöskirjaa, mutta säilyttänyt silti yhteyden myös käytännön tasa-arvotyöhön. Vahvuuksiani ovat analyyttisyys ja tietopohjaan perustuva toiminta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ei saa perustua luuloille ja huhuille vaan työn tueksi tulee selvittää, miten asiat todella ovat. 
..I have been working with gender equality and diversity issues since 2007. I have a long experience of working with companies, NGO:s and public sector. The last years I have been writing on my PhD in Sociology, but have been keen to still be involved in hands-on equality work. My strengths is analysis and science based activities. Gender Equality and Diversity can not be based on what one think or believe in, and an important part of the work is to find fact based knowledge about how things are.

....
 

....Foto..Valokuvat..Photo.... Johan Karrento....

Maria Normann

....kriminolog med specialisering på diskrimineringsfrågor.. kriminologi .. criminologist, SPECIALIZED in diversity issues....

....Om du vill komma i kontakt med mig, maila mig på.. Saat minuun yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen.. You can contact me on.... maria.normann@ekvalita.fi

 

....Maria Normann jobbar som freelance för oss. Text och bild är på kommande!

..

Maria Normann is työskentelee at Ekvalita as a freelance. Teksti ja kuva ovat tulossa!

..

Maria Normann is working as a freelance for Ekvalita. Text and picture are about to come up!

....

 

Ekvalita har tre utgångspunkter i sitt värdegrundsarbete: livskvalitet, ansvar och möjligheter som vi både använder internt och då vi träffar våra kunder

Ekvalita grundades 2008 och fungerar som en smältdegel och think tank av professionella som arbetar med ett normmedvetet perspektiv för mer rättvisa tillsammans med våra kunder.

Vi är medlemmar i nätverket FIBS (Finnish Business & Society) samt medlem i deras mångfaldsnätverk. Genom det har vi undertecknat ett mångfaldskontrakt och som medlemmar förbinder vi oss utveckla ledarskap och praxis som stöder mångfald. Vi är också medlemmar i det svenska nätverket Mångfaldsföretagarna som kräver att medlemmarna använder sig av aktuell forskning och erfarenheter från tidigare projekt inom sitt område, agerar professionellt i kundrelationer samt respekterar kollegor och konkurrenter som professionella och seriösa aktörer samt är lyhörd mot kunden och kundens behov, men utan att ge avkall på sin egen expertis.


Ekvalita drivs av VD och expert Malin Gustavsson. Förutom vårt skolteam hittas även frilansande FM Hanna Kettunen och kriminolog Maria Normann i Ekvalitas stadigvarande team. Beroende på de uppdrag vi får av er använder vi oss av vårt breda nätverk för att erbjuda bästa kvalitet på våra tjänster och produkter. År 2105 tilldelades vi Årets Kristiina, av genusvetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet för vårt arbete.

..

Arvot Ekvalitan työskentelyn takana ovat:
elämänlaatu, vastuu ja mahdollisuudet
Käytämme niitä sekä oman toimintamme että asiakastyön lähtökohtana

Ekvalitassa yhdistyy erilaisten asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus, yhdistävänä tekijänä on työskenteleminen normien kanssa normikriittisestä tai normitietoisesta lähtökohdasta.
Olemme FIBS:in monimuotoisuusverkoston jäsen. Olemme allekirjoittaneet monimuotoisuussitoumuksen ja monimuotoisuusverkoston jäsenenä kehitämme monimuotoisuutta arvostavaa johtamista ja käytäntöjä. Olemme myös jäsen ruotsalaisessa verkostossa Mångfaldsföretagarnassa (n. Moninaisuusyrittäjät).

Ekvalita on perustettu vuonna 2008 ja vetovastuussa toiminnasta on FM Malin Gustavsson (toimitusjohtaja, asiantuntija). Ekvalitassa toimii oma koulutusiimi, joka on erikoistunut oppilaitosten keskeisiin tasa-arvo- ja moninaisuuskysymyksiin. Ekvalitan asiantuntijakaartiin kuuluvat myös FM Hanna Kettunen ja kriminologi Maria Normann. Lisäksi joukkoomme kuuluu laaja verkosto asiantuntijoita eri aloilta, jotka tarvittaessa työskentelevät kanssamme parhaan mahdollisen palvelun ja laadun takaamiseksi. 

..

Ekvalita is built on strong values:
quality of life, responsibility and opportunity
Our values guide our work and form the basis of our client services

Ekvalita brings together the experience and knowledge of experts who work from norm conscious and norm critical standpoints. 
Ekvalita is a member of FIBS, Finland’s leading corporate responsibility network. And a member of their diversity charter network. As a member we have sign a diversity contract to develop diversity in leadership and practise. We are also a member of Mångfaldsföretagarna (Diversity Entrepreneurs), a Swedish network.

Ekvalita was founded in 2008 and is currently spearheaded by Malin Gustavsson (MA, CEO). Ekvalita has its own education team, which specializes in questions of equality in educational institutions. Ekvalita’s team of experts also includes Hanna Kettunen, MA and criminologist Maria Normann. We are also affiliated with a large network of specialists from different fields who supplement our team to ensure the best possible quality of our services. Year 2015 Ekvalita received "Vuoden Kristiina-palkinto" for our work in the field.

....